documents

Research
Outputs from Round Tables, Transformation of Public Service Television, Media Institute
Final Report from Qualitative Research for Media Institute, Opinions on Slovak Public Service TV
Final Report from Representative Survey made for Media Institute, Opinions on Slovak Public Service TV
Situation of Public Service TV on television market, processed by M.Kollár for MI

Declarations
Declaration of Media Forum about the situation in Council of STV
Declaration of Media Forum about its aims and activities (October, 10 2000)
Declaration of Media Institute about the situation in Czech Television (December, 26 2000)

Lectures and Seminars
Transcription of lecture Communication and Repeated Death by Miroslav Petríček (Institute of Philosophy at Charles´ University, Prague, December 12, 2000)

 
     
 
mediálna ročenka
dokumenty

Výskumná činnosť:
Výstupy z okrúhlych stolov Mediálneho inštitútu na tému Transformácia verejnoprávnej televízie
Záverečná správa z kvalitatívneho výskumu pre Mediálny inštitút na tému
Názory na verejnoprávnu televíziu na Slovensku
Záverečná správa z reprezentačného prieskumu pre Mediálny inštitút na tému Názory na verejnoprávnu televíziu na Slovensku
Situácia verejnoprávnej televízie na televíznom trhu, pre Mediálny inštitút spracoval M. Kollár

Vyhlásenia:
Vyhlásenie mediálnej skupiny tretieho sektora ku situácii v Rade STV
Vyhlásenie mediálnej skupiny tretieho sektora o svojom poslaní a aktivitách (10.10.2000)
Vyhlásenie Mediálneho inštitútu k situácii v Českej televízii (26.12.2000)

Prednášky a semináre:
Prepis prednášky Miroslava Petříčka (Inštitút filozofie Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity): Komunikácia a opakovaná smrť (14.12.2000)