mediálna ročenka
Vyhlásenie mediálnej skupiny tretieho sektora
Vzhľadom k tomu, že v poslednom období prichádza zo strany médií a členov Rady STV k neúmyselným, ale aj úmyselným dezinterpretáciám týkajúcim sa Mediálnej skupiny tretieho sektora a jej činnosti, považujeme za dôležité uviesť nasledovné:

Mediálna skupina je neformálne a dobrovoľné zoskupenie ľudí z tretieho sektora, ktorí majú úprimný záujem na formovaní kvalitného mediálneho prostredia na Slovensku. Bezprostredným impulzom k jej vzniku bol prehlbujúci sa krízový stav v Slovenskej televízií, ktorý okrem iného legitimizuje aj tlaky na skrytú privatizáciu jej druhého kanála. Mediálna skupina sa od začiatku snaží spustiť proces, ktorý by vytvoril tlak na riešenie tejto krízy zo strany kompetentných orgánov (v tomto prípade vedenia STV a Rady STV).

Chceme zdôrazniť, že Mediálna skupina tretieho sektora nepresadzuje žiadne skupinové záujmy smerujúce k STV, ako jej to je niektorými členmi Rady STV prisudzované. Nie je ani autorom materiálu s názvom "Projekt systémových zmien v STV", ktorý vypracovalo občianske združenie Mediálny inštitút a ktorý bol 6. októbra 2000 prezentovaný členom Rady STV. Vzhľadom na to, že Mediálna skupina bola s týmto projektom oboznámená však môže skonštatovať, že projekt je reálnou alternatívou transformácie STV.

V júli 2000 sa definitívne potvrdilo, že menežment STV stratil dôveru Rady STV, profesných a odborných skupín (Únia televíznych tvorcov, Slovenská filmová a televízna akadémia) ako aj gesčného ministerstva. Uvedomujúc si riziká vyplývajúce z tohto stavu, Mediálna skupina vyzvala Radu STV, aby v záujme odvrátenia krízy vyhlásila výberové konanie na stratégiu a koncepciu ďalšieho smerovania STV. Skupina je presvedčená, že iba na takejto platforme, kde sa stretne viac alternatívnych návrhov (vrátane Rozvojového programu vypracovaného menežmentom STV), je možné zodpovedne nájsť riešenie, ktoré zabezpečí ďalší rozvoj STV. Urobili sme tak s vedomím, že takéto projekty v odborných kruhoch existujú (napríklad už spomínaný projekt Mediálneho inštitútu) a v snahe otvoriť odbornú diskusiu na pôde Rady STV a vo verejnosti.

Po oboznámení členov Rady STV s týmto návrhom si Rada STV 6. 10. 2000 pozvala autorov projektu Mediálneho inštitútu a z vlastnej iniciatívy aj producenta Rudolfa Biermanna na prezentáciu koncepčného riešenia situácie v STV.

Aj keď je následná iniciatíva predsedu Rady STV Štefana Bučka, ktorý vyzval na verejnú prezentáciu návrhov na riešenie súčasného stavu v STV, podnetná, Rada STV musí podľa nás zaujať k obsahu jednotlivých projektov jasné a jednoznačné stanovisko. Ešte pred touto diskusiou by tak Rada STV mala jasne sformulovať ďalšie kroky, ktoré povedú k realizácii projektu, ktorý získa najväčšiu podporu. Len uskutočnenie oboch týchto krokov môže viesť k rýchlemu a transparentnému riešeniu krízy STV, čo je aj snahou Mediálnej skupiny.

Mediálna skupina je presvedčená, že kvalitný projekt transformácie STV musí zabezpečiť verejnoprávne vysielanie na dvoch kanáloch (bez prenájmu vysielacieho času, resp. privatizácie STV2), transparentné riadenie a kontrolu finančných tokov a jej nezávislosť od politických vplyvov.

V tejto chvíli je prioritou Mediálnej skupiny vyriešenie situácie v STV, pričom je však pripravená venovať sa aj ďalším problémom, ktoré existujú v mediálnom prostredí na Slovensku.
Bratislava 10.10.2000