mediálna ročenka
Názory na verejnoprávnu televíziu na Slovensku
V súvislosti s projektom Transformácia verejnoprávnej televízie na Slovensku inicioval Mediálny inštitút vznik viacerých prieskumov a analýz. Veľmi dôležitou časťou projektu bolo zmapovanie vnímania súčasnej verejnoprávnej televízie verejnosťou samotnou, ktoré sa dialo v troch etapách.

Okrúhle stoly realizované v januári až marci 2000 umožnili zúčastneným dôkladne prediskutovať problematiku verejnoprávnej televízie.
Účastníkmi prvého stola boli zástupcovia odbornej verejnosti, t. j. ľudia, ktorí nie sú priamo zaangažovaní v prostredí televízie ani mediálnych rád, zároveň sa však vo svojej práci dotýkajú spoločenskej a kultúrnej sféry a predovšetkým ju vedia kriticky reflektovať.
Na druhom okrúhlom stole sa zúčastnili pracovníci z mediálnej oblasti, novinári, publicisti a mediálni experti - niektorí z nich aj s konkrétnou skúsenosťou z elektronických médií - ktorí sa systematicky venujú problematike transformácie verejnoprávnej televízie.
Tretí stôl bol určený mediálnym expertom politických strán.

Kvalitatívny výskum realizovaný agentúrou FOCUS v júni 2000 metódou skupinových diskusií.
Reprezentatívny kvalitatívny prieskum realizovaný agentúrou FOCUS v septembri 2000 na vzorke 1.040 respondentov.

Výsledky všetkých troch etáp tvoria tento materiál. Pri ich používaní, resp. citovaní, je potrebné uvádzať, že ide o údaje Mediálneho inštitútu, v prípade okrúhlych stolov - z projektu realizovaného Mediálnym inštitútom, v prípade prieskumov - z projektov realizovaných agentúrou FOCUS. V prípade prieskumov je rovnako nevyhnutné uvádzať základné parametre prieskumu (termín konania, metodika, veľkosť vzorky a spôsob výberu respondentov).

Projekt Mediálneho inštitútu Transformácia verejnoprávnej televízie na Slovensku sa realizuje s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.