mediálna ročenka
 
 
 
design_akosen
 

Občianske združenie Mediálny inštitút vzniklo v roku 1998 ako nezávislá odborná výskumno-vzdelávacia organizácia s doplnkovým edičným programom.
Základné aktivity MI sú zamerané na reflexiu mediálneho trhu, na teoretický výskum, sústreďovanie relevantných informácií a vytváranie kontinuálne aktualizovanej databanky informácií. Zaoberá sa vypracúvaním analýz a prieskumov, ktoré sú k dispozícii odbornej verejnosti, profesionálom z oblasti médií, ďalším mimovládnym organizáciám a študentom mediálnych odborov.

profil
Rýchly vývoj informačných technológií, nové trendy v mediálnej oblasti...

aktivity
Mediálny inštitút vytvoril vlastný edičný program, v ktorom poskytuje...

výskum
Hlavným zameraním výskumných aktivít Mediálneho inštitútu je situácia...

pedagogický projekt
Kedže vývoj v oblasti informačných technológií je v súčasnosti...

publikačné aktivity
Edičný program Mediálneho inštitútu podporuje publikovanie pôvodných...

akcie
· 27. November 2000 - Investigatívna žurnalistika v súčasnej praxi...

dokumenty
Výskumná činnosť:
Výstupy z okrúhlych stolov...


kontakt
Andrej Zmeček - prezident, zmecek@mi.sk
Zuzana Mistríková - výkonná riaditeľka, mistrikova@mi.sk


Grösslingova 63
811 09 Bratislava
tel: +4212 5263 4203
fax: +4212 5263 4202
e-mail: mi@mi.sk

Non-governmental organisation Media Institute (MI) is an independent research and educational institution based in Bratislava. Its activities are focused on reflection of the Slovak media market, on theoretical research and creating of media related information database concerning developments in Slovak as well as in European media and communications.
In cooperation with professionals from diverse fields, Media Institute produces analyses based on surveys provided by external subjects. These outputs are available for professional public, for other non-profit organisations, for state based institutions as well as for students of media related courses.


profile
Considering rapidly changing Slovak media environment, with new investments...

activities
Media Institut has established its own music edition a b e l. It offers a space to smaller projects...

research
Focus of research activities based in Media Institute and provided by external coordinators is...

education project
Since the development of information technologies is very fast today, the education of professionals...

publishing activities
Edition plan of Media Institute is designed to support publishing of original as well as of translated...

events
Novemeber, 27 2000 - Investigative Journalism in Current Practice...

documents
Research:
Outputs from Round Tables, Transformation...


contact
Andrej Zmeček - president, zmecek@mi.sk
Zuzana Mistríková - executive director, mistrikova@mi.sk


Grösslingova 63
811 09 Bratislava
tel: +4212 5263 4203
fax: +4212 5263 4202
e-mail: mi@mi.sk