profile
Considering rapidly changing Slovak media environment, with new investments and sharp development of information technologies, there is a need to have an institution under the roof of which miscellaneous media related information would gather. In the digital society media are produced and perceived in a new way and it challenges also changes in various spheres of developing democratic society. Slovakia is not an exception. Activities of the Media Institute are focused predominantly on:

continuous reflection of media market in Slovakia

gathering and providing of relevant information about Slovak media environment

research and education

Media Institute was established in 1998 in Bratislava as an independent non-profit research organisation. One of the pilot projects launched by Media Institute was the analysis Transformation of Public Service Television in Slovakia (published in Slovak with an English summary, 1999).
In cooperation with external associates MI provides analyses of media development in Slovakia in order to advice media professionals, and policy makers as well as to help to improve freedom and independence of our media according to the European standards. It has an ambition to initiate partnerships and cooperations with similar institutions abroad and to operate with European perspective.
The MI is mainly concerned with the role of media in Slovak society, public service broadcasting, the public aspects of regional media development, and with garthering the media related information.
for major projects see
activities

 
     
 
mediálna ročenka
profil
Rýchly vývoj informačných technológií, nové trendy v mediálnej oblasti a postupný prechod k digitalizovanej spoločnosti neobchádza ani Slovenské mediálne prostredie. Jeho prieskumy potvrdzujú, že potreba inštitúcie, ktorá by dokázala komplexne pokrývať dianie na mediálnom trhu, poskytovať o ňom informácie a zastrešovať viacero relevantných aktivít je nevyhnutná. Médiá 21. storočia sú tvorené a vnímané novým spôsobom. Odrážajú sa v ňom zmeny , ktoré prináša rozvoj demokratickej spoločnosti. V roku 1998 sa traja ľudia s rôznymi skúsenosťami v mediálnej oblasti rozhodli vybudovať inštitúciu, ktorá by na tieto zmeny svojou činnosťou komplexne reagoavala. Mediálny inštitút (MI) vznikol ako nezávislá nezisková organizácia s výskumnými a vzdelávacími aktivitami, ktoré sú zamerané na:

kontinuálnu reflexiu mediálneho trhu na Slovensku

zhromaždovanie a poskytovanie relevntných informácií o Slovenskom mediálnom prostredí

výskum a vzdelávanie

Jedným z prvých projektov Mediálneho inštitútu bola analýza Východiská transformačného procesu verejnoprávnej televízie na Slovensku ( vydané v slovenčine s anglickým rezumé, 1999).
V rámci spoločných projektov s externými spolupracovníkmi MI vypracúva analýzy vývoja mediálneho prostredia na Slovensku. Majú slúžiť profesionálom a mediálnym odborníkom ako aj štátnym zamestnancom pri tvorbe mediálnej politiky a pri vytváraní slobodných a nezávislých médií s vúlade s Európskymi štandardmi.
MI má ambíciu stať sa rovnocenným partnerom inštitúciám s podobným zameraním v zahraničí, spolupracovať s nimi a presadzovať svoje aktivity na európskej úrovni. Zaoberá sa preto úlohou médií v demokratickej spoločnosti, verejnoprávnym vysielaním, verejnými aspektami vývoja mediálneho trhu ako aj zhromažďovaním relevantných informácií z oblasti.
Hlavné projekty Mediálneho inštitútu:
aktivity