mediálna ročenka
publikačné aktivity
Edičný program Mediálneho inštitútu podporuje publikovanie pôvodných titulov ako aj prekladov odbornej literatúry. Vo formách prístupných odbornej verejnosti sa budú postupne objavovať výsledky výskumov, analytické práce, štúdie či audiovizuálne a zvukové materiály.
Etablované vydavateľstvá dnes nemajú dostatočný dôvod a motiváciu publikovať tituly veľmi odborného a úzko zameraného charakteru. Väčšina týchto titulov vychádza takmer výlučne len vďaka podpore tretieho sektora. Zakladatelia Mediálneho inštitútu sa preto rozhodli zriadiť vlastnú edičnú činnosť a na základe vzájomnej dohody, formou voľnej spolupráce s ďalšími organizáciami s publikačnými aktivitami, je pripravený vydávať a/alebo poskytnúť na publikovanie svoje technické vybavenie a tvorivý personál, potrebný na vydanie odborného materiálu. Vydávanie odbornej lietratúry, ktorá sa potenciálne môže stať študijným materiálom pre nových odborníkov, je hodnotné aj z hľadiska obmedzených finančných ale aj perosnálnych možností štátnych vzdelávaích inštitúcií.
Mediálny inštitút pripravil v spolupráci s NOS-OSF výber odborných knižných a multimediálnych titulov mapujúcich stav mediálnej komunikácie a praxe na Slovensku. Po bibliografickej systematizácii budú prístupné odbornej verejnosti a študentom mediálnych odborov.

Mediálny inštitút pripravuje v roku 2002 dve pôvodné publikácie:
Vývoj mediálneho prostredia 1990 - 2000 na Slovensku (editor Z. Mistríková)
Verejnoprávne televízne vysielanie na Slovensku (editor M. Kollár)

Súčasťou práce ateliéru MI bude popri praktickom výkone školiacej a tréningovej činnosti aj príprava praktických metodických príručiek. Tieto metodické publikácie budú slúžiť absolventom mediálnych odborov ako pomôcka pre každodennú prax. Pôjde napríklad o základné odborné učebné texty pre pracovníkov lokálnych televíznych staníc.

 
publishing activities
Edition plan of Media Institute is designed to support publishing of original as well as of translated media related books and materials, outputs from surveys and research, analysis, related audiovisual and audio materials.
Established publishing houses are not motivated and have no commercial reason to publish analytical works dealing with problems of Slovak media market. The majority of such titles is published only thanks to the support of the non-profit organisations. Founders of Media Institute have therefore decided to establish an edition plan and in cooperation with other institutions with publishing activities, it is prepared to publish and/or provide technical equipment and creative capacities necessary for publishing of a professional material.
Publishing of books and materials which can also become a study literature is valuable when considering educational project of Media Institute.
In cooperation with NOS-OSF Media Institute have prepared a selection of technical titles - books as well as multimedia titles, which map and refer to the situation and status of communication masmedia in Slovakia. Their bibliographical systematization is being prepared an the titles will be soon available for the professional public and for the students of media related university programs.

There are two titles prepared for publishing in 2002:
Development of Media Environment in Slovakia Between 1999-2000 (editor Zuzana Mistríková)
Public Service Broadcasters in Slovakia (editor Miroslav Kollár)