mediálna ročenka
výskumné aktivity
Hlavným zameraním výskumných aktivít Mediálneho inštitútu je situácia na slovenskom mediálnom trhu a rozvoj mediálneho prostredia. Jedným z prvých projektov MI bolo vypracovanie podrobnej analýzy Východiská transformačného procesu verejnoprávnej televízie na Slovensku (vydané v slovenčine a doplnené o rezumé v angličtine, 1999). Základom výskumnej činnosti je syntéza výstupov mediálnych výskumov a prieskumov, uskutočnovaných inými subjektami na Slovensku, ale aj v zahraničí (prieskum sledovanosti elektronických médií, periodický výskum čítanosti printových médií, komaparatívny výskum vývinu mediálneho prostredia v európskych krajinách, atď.)

Základné témy výskumných aktivít:
Postavenie verejnoprávnej televízie v spoločnosti a politike (vo vzťahu k budovaniu demokratickej otvorenej spoločnosti)
Pravidlá a kritériá formovania mediálneho trhu v transformujúcich sa európskych krajinách
Vývin a premeny mediálneho trhu v segmente tlačených médií v období 90. rokov
Prehľad a analýza mediálneho práva v SR a jeho porovnanie s právnymi systémami európskych krajín
Analýza vývinu audiovizuálneho protredia na Slovensku v 90. rokoch
Analýza mediálneho trhu v oblati televízneho vysielania a porovnanie programovej orientácie dominantných subjektov

Realizované projekty Mediálneho inštitútu:
Situácia verejnoprávnej televízie na televíznom trhu (analýza, december 1999)
Názory na verejnoprávnu televíziu na Slovensku (kvalitatívne výskumy realizované agentúrou Focus, jún 2000)
Transformácia verejnoprávnej televízie (séria odborných diskusií, apríl 2000)

 
research
Focus of research activities based in Media Institute and provided by external coordinators is a reflection of the current situation on Slovak media market. One of the first projects on this field was Východiská transformačného procesu verejnoprávnej televízie na Slovensku published in 1999 with an English summary.
The basis for these activities is the synthesis of outputs from research and surveys provided by external subjects in Slovakia and abroad as well (electronic and print media rating surveys, comparative research of media development in other European countries, etc.

Basic Focus of Research Activities:
Status of Public Service Television in Society and in Politics (with respect to building of an open democratic society)
Rules and Criteria of Forming Media Market in Transforming European countries
Development and Changes on Print Media Market in the 1990´s
Preview and Analysis of Media Laws in Slovak Republic and Comparison with other European Law Systems
Analysis of Audiovisual Environment in Slovakia in 1990´s
Analysis of Television Media Market and Comparison of Program Structures of the Dominant Subjects.

Projects of Media Institute accomplished so far:
Status of Public Service Television on the Television Market (analysis, December 1999)
Opinions on Slovak Public Service Television (qualitative survey, provided by Focus in June 2000)
Transformation Process of Public Service Television (a series of professional discussions, April 2000)