mediálna ročenka
akcie

Špecializovaný seminár
14. December 2000 - Komunikácia a opakovaná smrť
Prednáška Miroslava Petříčka (Inštitút filozofickej fakulty Karlovej Univerzity
zakladajúci členovia MI (zľava doprava): Martin Šmatlák, Zuzana Mistríková (sekretár), Andrej Zmeček (prezident)hovorí: Alena Pániková (riaditeľka NOS - OSF), za ňou Peter Dubecký (riaditeľ SFU), Peter Michalovič (člen vedeckej rady MI), Marián Urban

  events

Specialised seminar
December, 14 2000 - Communication and Repeated Death
Lecture of Miroslav Petríček (Institute of Philosophy at Charles´s University)
Founders of Media Institute (from left to right): Martin Šmatlák, Zuzana Mistríková (Secretary), Andrej Zmeček (President)in front: Alena Pániková (director of NOS - OSF), next Peter Dubecký (director of SFU), Peter Michalovič (member of scientific council of MI), Marián Urban