< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Zákon predĺžil platnosť rozhlasových licencií zo šiestich na osem rokov (televízne ostali v dĺžke dvanásť rokov) a zaviedol možnosť požiadať o predĺženie licencie na jedno ďalšie obdobie bez licenčného konania.

 

Pre retransmisiu - t.j. šírenie nezmenených programov - už nie je potrebná licencia, podlieha už iba registračnému konaniu.

 

Zákonom zavedené sankcie umožňujú rade využiť možnosť nielen ukladania pokút v závislosti od závažnosti a následkov porušenia zákona vysielateľom ale aj uloženia povinnosti odvysielania oznamu o porušení zákona, pozastavenia vysielania programu alebo jeho časti a v konečnom dôsledku odňatia licencie.

 

Zákonom o vysielaní a retransmisii bol novelizovaný zákon o telekomunikáciách (195/2000 Z.z.). Okrem niekoľkých spresňujúcich úprav bol prijatým zákonom zrušený inštitút telekomunikačného poplatku za pridelenú frekvenciu pre terestriálne televízne a rozhlasové vysielanie, ktorý pôvodne predstavoval hrozbu politického nátlaku ako na držiteľov licencií, tak na verejnoprávne médiá, pretože mohol znamenať až 250.000 EURO (vyše desať miliónov korún) za jednu frekvenciu na rok.

 

Zákon zároveň uložil držiteľom licencií povinnosť do šiestich mesiacov od svojej účinnosti predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu všetky doklady, ktoré musia byť súčasťou žiadosti o novú licenciu a zároveň do dvanástich mesiacov prispôsobiť svoje právne pomery novým podmienkam zákona (čo sa týka napríklad miest a mestských častí, ktoré podľa nového zákona nemôžu byť držiteľom licencie a tiež televízie Markíza, pretože držiteľom licencie je iná spoločnosť ako spoločnosť, ktorá je zodpovedná za program, čo opäť zákon nepripúšťa).

 

Licenčné podmienky

Prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania na základe licencie boli na základe zákona 468/1991 Zb. povinní okrem zákonných ustanovení dodržiavať aj licenčné podmienky.

 

Licenčné podmienky boli administratívne opatrenia, ktoré tvorili súčasť rozhodnutia rady pri udelení licencie súkromnému prevádzkovateľovi rozhlasového alebo televízneho vysielania.

 

Licenčné podmienky vo všeobecnej časti rekapitulovali zámery prevádzkovateľa a vychádzajú z ním predloženého projektu technického, organizačného a programového (§ 11 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania). Zároveň licenčné podmienky rekapitulovali všetky zákonné podmienky, ktoré boli obsiahnuté v zákonoch SR a mali vzťah k obsahu alebo forme rozhlasového a televízneho vysielania (Ústava SR, zákon o telekomunikáciách, autorský zákon, zákon o štátnom jazyku a zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch,  zákon o reklame a pod.).

 

V zmysle licenčných podmienok  musel prevádzkovateľ dodržiavať programovú skladbu a časový rozsah vysielania, o zmenách v programovej skladbe bol povinný informovať do 15 dní od vzniku týchto zmien.

 

Licenčné podmienky určovali percentuálne zastúpenie programových žánrov podľa 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >