< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

predloženého programového projektu  a podiel premiérovaných relácií  voči reprízam.

 

V licenčných podmienkach bol stanovený podiel vysielania európskej produkcie, vrátane slovenskej, napr. minimálne 8% - 10% domácej produkcie v televíznom vysielaní  alebo 10%  hudobnej produkcie slovenskej proveniencie v rozhlasovom vysielaní.

 

Špecifická časť licenčných podmienok bola venovaná opatreniam, ktoré precizujú interpretáciu zákonných podmienok zakotvených v našej legislatíve a v medzinárodných normách, pričom tu ide o zámer pružne reflektovať vývoj v cezhraničných súvislostiach  (zákaz reklamy na tabakové výrobky, fajčenie, alkohol a konzumáciu, možnosť prerušovať niektoré programy reklamami v zmysle  Európskeho Dohovoru o cezhraničnej televízii).

 

Licenčné podmienky boli od svojej prvej verzie predmetom sporov medzi Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (názov Rady pre vysielanie a retransmisiu do 4. 10. 2000) držiteľmi licencií, ktorí boli presvedčení, že Rada využívala inštitút licenčných podmienok nad rámec zákona 468/91 a ústavy, ktorá v článku 26, ods. 4 hovorí, že slobodu prejavu a právo šíriť informácie možno obmedziť len zákonom. V analýzach Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc predkladaných Rade SR PRTV boli niektoré z podmienok označované za protiústavné. V licenčných podmienkach udeľovaných v roku 1995 sa nachádzala napríklad aj takáto - z hľadiska ústavy a slobodného podnikania - kontraverzná povinnosť držiteľa rozhlasovej licencie:

Do riadiacich funkcií v rádiu a do funkcií pracovníkov zodpovedných za program bude prijímať iba pracovníkov s dokladom o bezúhonnosti. Držiteľ licencie bude zamestnávať najmenej 90% pracovníkov s občianstvom Slovenskej republiky.

 

Licenčné podmienky prešli, rovnako ako Rada samotná, vývojom.  Napokon zákon 308/2000 Z.z. inštitút licenčných podmienok zrušil. Nie však definitívne, pretože jeho § 72 ods. 3) hovorí:

Platnosť licenčných podmienok  tvoriacich súčasť licencií, ktoré zostávajú  v platnosti podľa  odseku 1 a  ktorých predmet je upravený týmto  zákonom, sa skončí odo  dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

T.j. niektoré ustanovenia licenčných podmienok určených Radou na základe zákona 468/1991 Zb. ostali v platnosti.

 

Rada SR pre vysielanie a retransmisiu

Rada SR PRTV bola konštituovaná na základe zákona č.294/1992 Zb. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielanie ako nezávislý orgán a súčasne orgán štátnej správy pre oblasť vysielania. S účinnosťou od 1. júla 1997 vstúpil do platnosti nový zákon č. 160/1997 Zb. o Rade SR pre rozhlasové a televízne vysielane.

 

Zákon 308/2000 Z.z. zaviedol do legislatívy nový názov regulačného orgánu: Rada pre vysielanie a retransmisiu. Podľa zákona je poslaním rady

- presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie,

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >