< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Z tohto dôvodu FNM FNM už v novom zložení na čele s Ľudovítom Kaníkom po nadobudnutí právoplatnosti rozkladu PÚ odstúpi od zmluvy, ktorú fond uzavrel vo februári minulého roka so spoločnosťou Danubiaprint, kupujúcou 97% akcií PNS. Podľa zmluvy o odplatnom prevode akcií kúpou medzi FNM a Danubiaprintom môže totiž predávajúci odstúpiť od zmluvy v dôsledku neschválenia koncentrácie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

 

Fond národného majetku po tom,  čo odstúpil od pôvodnej privatizačnej zmluvy s Danubiaprintom a čo sa mu po dlhých naťahovačkách podarilo získať späť všetkých 100% akcií PNS,  21.5. 1999 vymenoval nové orgány a.s. Prvá novinová spoločnosť (PNS) a zmenil jej stanovy. Na jej mimoriadnom valnom zhromaždení 21.5. už totiž vystupoval ako jediný akcionár.

 

Fond sa stal majoritným vlastníkom PNS už 1.4. 1999, keď sa mu po vypovedaní privatizačnej zmluvy s Danubiaprintom podarilo získať späť 76,58% akcií PNS. Bývalé predstavenstvo na čele so Stanislavom Srníkom však bránilo zvolaniu valného zhromaždenia, na ktorom by mohli byť orgány PNS zmenené. 

 

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom PNS sa stal Igor Ďurič, ktorého do orgánov spoločnosti nominovalo prostredníctvom ZVPT vydavateľstvo VMV (SME).

 

PNS v konkurze

 

Kritická situácia vo vydávaní periodickej tlače na Slovensku vyvrcholila vyhlásením konkurzu na dominantnú tlačiarenskú spoločnosť Danubiaprint a 22. 6. 2000 aj na PNS. Návrh na vyhlásenie konkurzu PNS podali ešte 22.3. šiesti vydavatelia, pretože im PNS dlhodobo neplatila za tlač. Tí sa však po dohode s novým manažmentom spoločnosti, ktoré po ovládnutí PNS dosadil Fond národného majetku (FNM), rozhodli návrh pozastaviť, ale nie stiahnuť. Druhý návrh na konkurz, resp. pripojený návrh, ktorého autorom bolo Srníkovo predstavenstvo PNS, bol na bratislavský krajský súd podaný 10.júna. Dôvodom bolo zistenie, že záväzky PNS sú väčšie než jej majetok, t.j. že firma má mínusové vlastné imanie. Krajský súd návrh na konkurz akceptoval a 22.6. sudca I. Martinkovič na majetok najväčšieho distributéra tlače na Slovensku vyhlásil konkurz.  Do konkurzu veritelia prihlásili pohľadávky za približne 800 mil. Sk, z toho len vydavatelia za 0,5 mld.

 

Okrem toho v tom čase  Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Protimonopolného úradu SR z 10. 11. 1998 o tom, že majetkové spojenie Danubiaprintu a PNS odporuje zákonu o ochrane hospodárskej súťaže a preto nie je možné. FNM medzitým založil svoje akcie PNS do Slovenskej poisťovne. Tá  bola zároveň jednou zo spoločností, ktoré dali do konkurzu Danubiaprint. Slovenskej poisťovni Danubiaprint neuhradil dlh vo výške 5 mil. Sk splatný do 31.5.1998. Ešte pred vyhlásením konkurzu však               v Danubiaprinte prebehlo viacero exekúcií.  

 

Staré vedenie PNS, ktoré ju sprivatizovalo za vlády HZDS, totiž podalo návrh na konkurz PNS a médiá zverejnili, že správca konkurznej podstaty R. Posluch pochádza z právnej kancelárie, ktorá v kauze Nafta Gbely zastupovala Poórovu Druhú obchodnú. PNS platil vydavateľom za tržby z predaja novín a časopisov ešte horšie než pred konkurzom. Takýto postup správcu otváral cestu k likvidácii PNS,

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >