< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

1)     investíciách, čo podnik zaťažilo neefektívnymi stámiliónovými lízingmi, prenájmami, úvermi. Noví vlastníci už preberali PNS v období, keď tam začal prebiehať negatívny vývoj. Ten sa  vtedy ešte dal zvrátiť. Svedčí         o tom skutočnosť, že v prvom polroku 1998 boli vzťahy medzi PNS                a vydavateľmi bezproblémové. Situácia sa podľa zmenila, keď noví vlastníci začali využívať zdroje PNS na iné účely, než na čo boli určené. (Okrem iného na financovanie stratových titulov H-Pressu.[1])

 

2)     PNS denne inkasovala za predaj novín a časopisov 5 - 6 mil. korún               v hotovosti. Najkrutejšie voči vydavateľom bolo to, že vlastníci začali tieto prostriedky zadržiavať. Na čo ich používali, vedela vydavateľská komunita len čiastočne.  Vedelo sa, napríklad,  o prevode finančných prostriedkov na Danubiaprint, ale možné boli aj iné tunely.  V septembri – októbri 1998 sa začali platby predlžovať z dvoch týždňov na 3 až 4 týždne. V marci 1999 boli záväzky PNS 60 – 70 dní po lehote splatnosti. Z toho bolo možné vypočítať, aké veľké sumy vlastníci PNS a ľudia v pozadí zadržiavali. To bol štvrtý a z vydavateľského hľadiska najnepríjemnejší výsledok. [2]

 

Prezídium Fondu národného majetku (FNM) vydalo 19.2.1998 rozhodnutie o predaji 97% akcií spoločnosti PNS Danubiaprintu za kúpnu cenu 190 mil. Sk. Týždeň na to uzatvoril s Danubiaprintom zmluvu o odplatnom prevode akcií kúpou 88.846 akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1000 Sk. Bývalé vedenie FNM tak rozhodlo o privatizácii PNS v prospech spoločnosti ovládanej HZDS, ktorej zároveň zabezpečilo monopolné a vyslovene mocenské postavenie na tlačovom trhu.

 

V tejto súvislosti si stačí uvedomiť, že PNS v tom čase  že distribuovala 30 denníkov,  viac ako 650 časopisov a zabezpečovala aj vývoz slovenskej tlače do zahraničia. Na druhej strane jej majiteľ PNS (Danubiaprint) zase vo svojich tlačiarňach zabezpečoval tlač 8 celoslovenských denníkov, 2 krajských denníkov, troch desiatok titulov novinovej periodickej tlače a zhruba 20 titulov časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou. Obavy mediálneho trhu z finančného vydierania vydavateľov tlače, ktoré sa objavili po privatizácii PNS,  potvrdili. PNS ako distributér tlače prestala vydavateľom uhrádzať za dodanú tlač. Danubiaprint ako tlačiareň tejto tlače však požadovala platby za tlačiarenské služby včas podľa dohodnutých zmlúv. Vznikla otázka,  kde sa strácajú peniaze, ktoré inkasuje pri predaji periodík PNS.

 

Tunelovanie PNS

 

Verejným tajomstvom sa stali informácie o  podivuhodných transakciách, ktoré  prebiehali v PNS. Podľa týchto informácií sa napriek rozhodnutiu Protimonopolného úradu SR (PÚ SR) a FNM denné tržby PNS, ktoré sa pohybovali  okolo 10 mil. Sk, presúvali v hotovosti  do Danubiaprintu a jeho dcérskej spoločnosti H-Press, a.s., Bratislava, ktorá (aj z týchto peňazí) financovala svoje stratové novinové tituly.

 

O trh distribúcie tlače sa PNS v tom čase delila s jediným väčším distributérom na Slovensku – spoločnosťou Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, s.r.o., Bratislava. Medzi vydavateľmi sa však objavilo podozrenie, že došlo k určitému prepojeniu PNS             

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Išlo o hlavičkové tituly denníka Hlas ľudu – Hlas Bratislavského, Hlas Nitrianskeho, Hlas Trnavského a Hlas Trenčianskeho kraja, ako aj Večerník v Bratislave.

[2] M. Nemeček, tamže.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >