< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

rozširovala PNS formou predplatného i v drobnom predaji, úzko špecializované periodiká iba formou predplatného.

 

Organizačne PNS spadala pod Federálne ministerstvo spojov, na ktorom fungoval Odbor N – odbor rozširovania tlače. Riadil ho prvý námestník ministra. Na Slovensku spadala táto činnosť pod riaditeľstvo spojov a jeho útvar pre rozširovanie tlače. Podriadenou organizáciou Ústredného riaditeľstva spojov bola Ústredná expedícia a dovoz tlače (PNS-ÚED). V každom kraji bolo pri krajskej správe spojov oddelenie pre rozširovanie tlače, ktoré ideovo a odborne riadilo činnosť PNS v jednotlivých okresoch. Aj pri okresných správach spojov boli oddelenia pre rozširovanie tlače na čele s organizátorom PNS, ktorý riadil prácu PNS v okrese. Posledným článkom v organizácii PNS boli miestni organizátori a náboroví pracovníci.

 

Chod PNS zabezpečovali administrácie, ktoré na poštových úradoch evidovali odberateľov tlače v okrese, sledovali inkaso predplatného a faktúry kolektívnych odberateľov (organizácií, podnikov) a vybavovali objednávky pre všetkých odberateľov u príslušného Poštového novinového úradu. Poštový novinový úrad bol základným výkonným článkom PNS. [1]

 

Zmena po veľkej zmene

 

Po veľkej politickej zmene  PNS ešte chvíľu fungovala bez väčších zmien ako monopolná distribučná organizácia. Väčšia organizačná zmena prišla až v polovici roka 1991 ako realizácia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 105 z 19. marca 1991, keď v rámci Správy pôšt a telekomunikácií š.p. Bratislava vznikol samostatný odštepný závod Riaditeľstvo PNS. Do svojej pôsobnosti integroval tento závod všetky činnosti PNS, ktoré dovtedy boli v pôsobnostiach samostatného SPT š.p. Bratislava, PNS-ÚED Bratislava, riaditeľstiev spojov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici ako aj PNS – Mestskej správy Bratislava. [2]

 

Cieľom tejto organizačnej zmeny bolo prispôsobiť sa novej situácii na trhu slovenskej tlače. 

 

V prvom rade sa zväčšil počet vychádzajúcich titulov. V priebehu roka 1990 a prvého polroka 1991 zaradila PNS do distribúcie a predaja 109 nových titulov tlače v jednorázovom náklade 3,38 milióna výtlačkov od 88 nových vydavateľov a dodávateľov tlače.  V tomto roku ešte výkony PNS rástli. V nasledujúcom roku sa však situácia zmenila. Zvýšenie cien sa prejavil v poklese počtu distribuovaných výtlačkov a v raste remitendy. V prvom štvrťroku 1991 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka poklesol počet distribuovaných slovenských denníkov o 22,7 milióna výtlačkov. Podobne poklesol aj počet distribuovaných exemplárov časopisov. Pokles nastal aj v dovoze a vývoze tlače. Distribúcia jednorázových publikácií poklesla o 54% pri neúmernom zvýšení remitendy. [3]

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Pozri: Poštová novinová služba. In: Malá encyklopédia žurnalistiky, Bratislava, Obzor 1982, s. 343-344.

[2] Macoszek, M.: Zmeny organizačnej štruktúry PNS na Slovensku. In: Periodická tlač na Slovensku v nových ekonomických podmienkach, s. 41.

[3] Macoszek, M.:  cit. d., s. 42-43.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >