< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

jazyku Vasárnap + Henk Kép a nakoniec časopis zahraničných zaujímavostí International Express.

 

Okrem týchto obrázkových časopisov už na Slovensku niet týždenníka, ktorého čítanosť (čítal posledné vydanie) by prevyšovala 3 percentá, čiže ktorý by mal viac ako 120.000 čitateľov, čomu by zodpovedal náklad asi 30.000 exemplárov.

 

 

Regionálne týždenníky

 

Na rozdiel od ústredných týždenníkov, regionálne týždenníky sú prakticky všetky periodiká novinového charakteru. Zo 79 regionálnych týždenníkov je 54 univerzálnych a 25 inzertných. To znamená, že regionálna týždenná tlač prakticky nadväzuje na bývalé okresné týždenníky, ku ktorým vlastne pribudli iba inzertné noviny. Preto aj dnes, podobne ako v minulosti, predstavujú regionálne týždenníky najvýznamnejšiu časť regionálnej a dôležitý sektor celej slovenskej tlače.

 

Na  zmenách celého  systému tlače na Slovensku  sa výrazným spôsobom podieľala práve regionálna a lokálna tlač. Do roku 1989 strnulý a administratívne riadený subsystém regionálnej a lokálnej tlače, ktorý dovtedy slúžil ako prevodová páka riadiacich direktív komunistickej strany na regionálnej a lokálnej úrovni, sa uvolnil z kazajky. Aj keď v počiatočnej fáze bola štrukturálna prestavba tejto tlače (zánik starých a vznik nových titulov) motivovaná do značnej miery politicky, postupne aj vo vydávaní regionálnej a lokálnej tlače prevládli podnikateľské zámery.

 

Rozpadom starého administratívneho subsystému regionálnej a lokálnej tlače sa však narušilo aj dovtedy platné administratívno-územné vymedzenie pôsobenia jednotlivých periodík, ktoré už obsahovo neboli viazané na pokyny svojich bývalých vydavateľov a z hľadiska pôsobnosti neboli povinné rešpektovať hranice svojich pôvodných regiónov.  To malo svoje politické pozitíva v rozvoji plurality a demokracie na regionálnej a lokálnej úrovni, prinieslo však isté problémy pre štátnu správu na úrovni okresov,  ktorá stratila svoje bývalé tlačové orgány. Orgány štátnej správy          a politické organizácie stratili svoje výlučné právo vydávať tlač.

 

Regionálne a lokálne periodiká prešli ako spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti do vlastníctva súkromných majiteľov, v mnohých prípadoch bývalých redaktorov týchto periodík. Časť okresných novín zanikla, časť sa premenovala a časť vychádza s pôvodným titulom naďalej. Zároveň vzniklo množstvo nových titulov. Okresné orgány štátnej správy museli stratu svojich bývalých tlačových orgánov kompenzovať vydávaním úradných vestníkov. Súkromní vydavatelia sa neobmedzili na vydávanie periodík s pôvodným regionálnym alebo lokálnym poslaním. Začali vznikať úplne nové typy regionálnej a lokálnej tlače – cirkevná, erotická a inzertná tlač. Celkový počet vydávaných titulov regionálnej            a lokálnej tlače sa za roky 1989 - 2000 strojnásobil.

 

Pomerne dlho zostávala regionálna tlač z vydavateľského hľadiska rozdrobená. Až koncom deväťdesiatych rokov nastal proces koncentrácie vlastníctva regionálnych a lokálnych periodík. Stalo sa tak po tom, čo na slovenský trh tlače vstúpila vydavateľská skupina z nemeckého Passau a v úmysle o ovládnutie regionálnej tlače našla svojho konkurenta a krátko na to i partnera vo vydavateľstve VMV, a.s.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >