< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Slovenského denníka, ktorý v roku 1910 začal v Budapešti vydávať Milan Hodža a ktorý za prvej Československej republiky vychádzal ako orgán slovenskej odbočky Československej agrárnej strany. [1] Nový Slovenský denník ako politické periodikum mal od začiatku rovnaké ťažkosti s odbytom ako denník Verejnosť.

 

Zakladatelia Slovenského denníka vychádzali zo skutočnosti, že na Slovensku vyše 40 rokov chýbal politický denník s kresťanskou orientáciou a že v júni 1990 budú voľby, v ktorých chcú uspieť.

 

Slovenský denník začal vychádzať v 120 tisícovom náklade, ktorý veľmi rýchlo klesal. Postupne dosiahol hranicu 100 tisíc, potom 80 a so 60 tisícovým nákladom vydržal až do volieb. Až po voľbách sa výraznejšie prejavili rôzne profesionálne nedostatky denníka. Jeho neaktuálnosť, zlá grafická úprava, ale aj istá militantnosť v názoroch na interrupcie, samostatnosť Slovenska atď., ktorá prispievala k znižovaniu nákladov denníka.

 

Chyby sa veľakrát hľadali v osobe šéfredaktora, ktorých sa v denníku vystriedalo sedem. Trvalý pokles nákladov sa podarilo zastaviť až Antonovi Balážovi, ktorý po Ladislavovi Sálayovi a Milanovi Horčičákovi prvého mája 1991 obsadil post šéfredaktora. V čase jeho nástupu mal denník náklad 27 tisíc výtlačkov a takmer 40 percentnú remitendu. Náklad sa na tejto hranici stabilizoval, avšak remitenda výrazne poklesla a pri odchode A. Baláža z redakcie nepresahovala hranicu 20 percent. 

 

Jedným z ďalších problémov Slovenského denníka bola inzercia, ktorej sa redakcii nepodarilo získať dostatok, čo tiež prispelo k nárastu dlhu až na 37 miliónov korún. Pred zánikom denníka v roku 1994 sa jeho náklad pohyboval na hranici 15 tisíc, remitenda bola 30%. [2]

 

Národná obroda

 

Situáciu na trhu, aj keď nie bez problémov, zvládla z nových denníkov prakticky len Národná obroda, ktorá sa usilovala nadviazať na tradície Národnej obrody z pred februára 1948, ktorej zakladateľom bol Ladislav Novomeský a výkonným šéfredaktorom popredný slovenský novinár Ján Trachta.

 

S myšlienkou vydávať Národnú obrodu prišli niektorí ľudia z pôvodnej NO, ako napríklad Juraj Charvát a jeho mladší kolegovia  Juraj Vereš a Ján Čomaj. Ich cieľom bolo založiť noviny, ktoré by sa pohotovou, zasvätenou a objektívnou informáciou, ako aj kvalitnou publicistikou  líšili od ostatných straníckych denníkov, resp. denníkov inklinujúcich k určitým stranám.

 

Prípravy na vydávanie sa začali 6. januára 1990. Noviny mala vydávať vláda SR a jej vtedajší predseda Milan Čič tento zámer podporil. Koncepcia novín bola vo vláde prerokovaná a odobrená 28. marca 1990. Napriek tomu, že aj podľa tiráže aj v skutočnosti denník vydával  Úrad vlády SR, vláda si presadila  požiadavku, aby pod hlavičkou stálo – nezávislý denník občanov Slovenska. Vláda však ani za Milana Čiča, ani neskôr nijako rušivo nezasahovala do chodu novín, vedením ktorých bol poverený Juraj Vereš. Okrem neho ďalšími tvorcami koncepcie boli Juraj Charvát,

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Ďurica, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov, Bratislava, SPN 1996, s. 93.

[2] Brečka, S.: cit. d., s. 43-44

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >