< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

mediálnej komunikácie a Mediálneho informačného centra) boli do štatistiky zahrnuté periodiká, ktoré boli bez problémov identifikovateľné (fyzicky boli dostupné ako povinné exempláre) alebo zareagovali na výzvu a odpovedali na dotazník, pre tieto účely zvlášť pripravený. Napriek tomu možno povedať, že toto pracovisko celé desaťročie pripravovalo najkompletnejší zoznam periodík (neskôr médií) na Slovensku a že stratu adresárov médií pocítime čoskoro.

 
 
Tabuľka č. 2: Vývoj počtu titulov periodickej tlače v rokoch 1989-2000

 

 

Rok

Denníky

Časopisy ústredné

Časopisy regionálne a lokálne

Spolu

1989

12

192

122

326

1990

17

293

182

492

1991

18

341

174

533

1992

19

385

293

697

1993

20

414

319

753

1994

20

465

302

787

1995

20

498

353

871

1996

19

526

395

940

1997

20

532

390

942

1998

19

603

412

1034

1999

22

644

447

1113

2000

30

664

461

1155

 

 

 

Štatistické údaje majú mnohé výhody i nevýhody. Ich výhodou je predovšetkým možnosť sledovať trendy vývoja. V našom prípade napríklad skutočnosť, že počty periodík v sledovanom období neustále narastali. Že počet denníkov sa (najmä zásluhou posledných rokov) zvýšil 2,5-násobne, počet ústredných časopisov takmer 3,5-násobne a že  počet regionálnych a lokálnych časopisov bol koncom roka 2000 takmer 3,8-násobne vyšší ako v roku 1989.

 

Nevýhodou štatistiky je, že štatistické čísla mnoho zakrývajú. Napríklad skutočnosť, že v priebehu rokov mnohé časopisy nielen vznikli, ale aj zanikli. Napríklad v období od júna 1993 do augusta 1994 pribudlo celkove 51 titulov tlače. Tento údaj v sebe skrýva nielen skutočnosť, že v sledovanom období ubudli 2 týždenníky a pribudlo 9 dvojtýždenníkov, 13 mesačníkov a 31 časopisov s nižšou periodicitou, ale aj ďalšie podrobnosti. Napríklad to, že v sledovanom časovom období zaniklo 6 týždenníkov, 1 dvojtýždenník, 20 mesačníkov a 2 časopisy s nižšou periodicitou. Celkom zaniklo 29 titulov. Na druhej strane ale vzniklo 5 týždenníkov, 9 dvojtýždenníkov, 32 mesačníkov a 34 časopisov s nižšou periodicitou, čiže celkove 80 nových titulov. Navyše 14 časopisov zmenilo periodicitu vychádzania. [1]

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Pozri: Sečík, I.: Vývoj systému periodickej tlače na Slovensku. Otázky žurnalistiky, 37, 1994, č. 4, s. 269.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >