< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Vzhľadom na limitované možnosti príjmov z predaja by hlavným zdrojom príjmov tlače mala byť inzercia a reklama. Tu však tlač naráža na nedostatočné kapacity reklamného trhu. Navyše ťažko zápasí s konkurenciou elektronických médií, najmä súkromnej televízie, takže jej podiel na celkových príjmoch z reklamy neustále klesá. Ak ešte pred pár rokmi sa slovenská tlač podieľala na reklamnom koláči takmer rovnakou mierou ako televízia, v posledných  rokoch jej podiel klesol na 36, podľa niektorých údajov až na 26 percent.  (Podrobnejšie pozri v časti o členení reklamných príjmov.)

 

 Ad 4)

 

S niečo vyše 4 miliónmi dospelých obyvateľov predstavuje Slovensko malý trh.             V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že malý a ekonomicky slabý mediálny trh je         

 

(a)   málo zaujímavý pre silných zahraničných investorov,

(b)    z podnikateľského hľadiska je značne rizikový,

(c)   je ľahko zraniteľný, 

(d)   má limitované investičné zdroje a teda aj obmedzené možnosti technologického rozvoja a 

(e)   je viac závislý od ochranných a podporných opatrení štátu.

 

Vplyvom rôznych faktorov (cena periodík, kúpyschopnosť obyvateľstva, konkurencia elektronických médií, celkove širšia mediálna ponuka) čítanosť tlače a najmä dennej tlače neustále klesá. Zároveň narastá percento obyvateľov, ktorí dennú tlač vôbec nečítajú, resp. čítajú ju len nepravidelne. Okrem toho v priebehu posledných rokov výrazne pokleslo percento čitateľov, ktorí pravidelne čítajú viac denníkov.

 

Tento výrazný pokles pravidelného čítania sa celkom pochopiteľne premietol aj do predaja dennej tlače. To spôsobilo, že podiel  príjmov z predaja klesá a tlač je oveľa viac ako v minulosti závislá od príjmov z reklamy a inzercie. Keďže  však aj tieto príjmy do značnej miery závisia od výšky nákladov, ekonomická báza tlače je čoraz viac zraniteľná a čoraz viac titulov zápasí s problémom rentability a existencie.

 

Ad 5)

 

K ťaživej ekonomickej situácii tlače prispieva aj tvrdá konkurencia elektronických médií, ktorá sa premieta do nižšieho podielu tlače na príjmoch z reklamy a do nižších príjmov z predaja tlače.

 

 

Vývoj celkovej štruktúry trhu tlače

 

Za roky 1989 - 2000 sa výrazne zvýšil počet vydávaných titulov periodickej tlače. Zatiaľ čo  v roku 1989 vychádzalo na Slovensku celkom 326 titulov, už                           v nasledujúcom roku ich bolo 492, v ďalšom  roku ich počet presiahol hranicu 500 a v roku 1998 ich už bolo vyše tisíc. Koncom minulého storočia a tisícročia sa počet titulov periodickej tlače na Slovensku vyšplhal na číslo 1.155.  (Pozri tabuľku č. 2).

 

Kvôli presnosti treba uviesť, že tieto údaje nie sú stopercentne presné, pretože pri ich zisťovaní pracovníkmi Novinárskeho študijného ústavu (neskôr Národného centra

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >