< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

 

 

1.2.5   Vývoj trhu periodickej tlače

 

 

Vydávanie periodickej tlače na Slovensku  ovplyvňujú početné faktory:

 

1.      Legislatívne a politické podmienky

2.      Ekonomické podmienky vo všeobecnosti (rozvoj domácej ekonomiky a s ním súvisiaci rozvoj reklamného trhu ako ekonomickej bázy médií, kúpyschopnosť obyvateľstva)

3.      Ekonomické podmienky vydávania tlače (náklady na výrobu a distribúciu)

4.      Kapacitné možnosti trhu tlače

5.      Konkurencia elektronických médií

 

Ad 1)

 

Vydávanie tlače na rozdiel od elektronických médií nepodlieha povoľovaciemu konaniu. To však neznamená, že je mimo dosahu reštriktívnych regulačných zásahov štátu. Väčšinou v závislosti od politickej situácie, štát môže legislatívnymi pákami  účinne siahnuť až na samotnú existenčnú podstatu tlače. Na jednej strane sú to sankcie za porušovanie práva na slobodu prejavu (výška trestov za neoprávnené zasahovanie do práv iných) alebo dokonca za porušenie administratívnych povinností. Na druhej strane sú to opatrenia v oblasti daňovej politiky, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do nákladov vydavateľov na výrobu                    a distribúciu tlače (napr. výška dane z pridanej hodnoty, daň z príjmu, výška poštovných a telekomunikačných poplatkov a pod.).

 

Ad 2)

 

Z dlhodobých zahraničných pozorovaní je evidentné, že potencia reklamného trhu je v značnej miere závislá od celkovej ekonomickej potencie tej ktorej krajiny. Výrazný prepad slovenskej ekonomiky po roku 1990 sa prejavil aj na pomalom rozvoji  slovenského trhu reklamy.  V roku 1998 predstavoval objem reklamy v médiách vyjadrený finančným ekvivalentom  6.77 mld. Sk, pričom reálne výdavky z tohto objemu tvorili 3,8 mld. Sk.  Slovenský reklamný trh je malý, ale ani v prepočte na hlavu obyvateľa nedosahujú reklamné výdavky parametre porovnateľných trhov. Napríklad zatiaľ čo na Slovensku  v roku 1995 predstavovali výdavky na reklamu 13 dolárov na hlavu obyvateľa, v Čechách to bolo 32 a v Maďarsku 36 dolárov.

 

Ad 3)

 

Ekonomické podmienky vydávania tlače sú stále ťaživejšie. Zhoršujú sa pod tlakom rastúcich cien novinového papiera (oproti roku 1989 sa zvýšili takmer päťnásobne  a dnes kilogram papiera stojí vyše 20 Sk), tlačiarenských nákladov, nekvalitnej a stále drahšej distribúcie, ale aj nedostatku inzercie a reklamy. Ani stále sa zvyšujúce predajné ceny periodík nedokážu kryť rastúce náklady na výrobu a distribúciu. Pritom tieto ceny už narážajú na nízku kúpyschopnosť obyvateľstva.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >