< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

ktorá by dohliadala na dodržiavanie etických princípov v novinárskej a vydavateľskej praxi.

 

Po čase sa diskusia okolo pripravovaného zákona utíšila a návrh zákona skončil v hlbokej zásuvke ministra kultúry.

 

Zákon o povinných výtlačkoch

 

Krôčikom vpred, ktorý sa  v oblasti regulácie tlače stihol urobiť, bolo prijatie zákona č.93/1993 Zb. z 24. marca 1993 o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií. [1]

 

Zákon obsahuje aj možnosť sankcionovať resp. pokutovať jeho nedodržiavanie až do výšky 25 000 Sk a to obvodným úradom, v ktorom má vydavateľ sídlo. Vydavateľom sa zákonom nariaďuje odovzdať na svoj náklad z každého vydania periodickej i neperiodickej publikácie povinné výtlačky zo zákona oprávneným subjektom, ktorými sú periodická tlač, Zbierka zákonov Slovenskej republiky, úradné vestníky a iné periodiká vydávané najmenej dvakrát ročne.

 

Oprávnenými prevziať povinné výtlačky ústrednej, regionálnej, miestnej a podnikovej periodickej tlače je 9 subjektov:

 

·        Matica slovenská

·        Univerzitná knižnica

·        Slovenská pedagogická knižnica

·        Ústredná knižnica SAV

·        Slovenská technická knižnica

·        Knižnica Národnej rady SR

·        Štátna vedecká knižnica Košice

·        Ministerstvo kultúry SR

·        Novinársky študijný ústav Bratislava

 

Tieto inštitúcie získali nárok spolu na 12 výtlačkov. Ústredná a regionálna periodická tlač má túto povinnosť aj voči Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Zbierka zákonov, úradné vestníky a iné periodiká, voči Matici slovenskej, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a Knižnici Národnej rady SR.

 

Zákon bol novelizovaný v roku 1997 zákonom č. 212 Zb. (z 3. júla 1997) o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel.

 

Obnovenie snahy o mediálny zákon

 

Po voľbách v roku 1998 prevzal iniciatívu Slovenský syndikát novinárov, ktorého právna komisia už niekoľko rokov pripravovala vlastnú verziu návrhu mediálneho (tlačového) zákona.  Návrh syndikátu prešiel početnými kolami pripomienkovania najmä po sérií seminárov, ktoré v roku 1997 Slovenský syndikát novinárov spolu

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Zbierka zákonov SR. Zákon č. 93/1993 Zb. z 24. 3. 1993 o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií, s. 510.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >