< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

·        názov periodickej tlače,

·        jej obsahové zameranie,

·        názov a sídlo vydavateľa, nakladateľskej organizácie a  tlačiarne (rozmnožovateľa),

·        miesto vydávania, adresa redakcie a administrácie,

·        obdobia, v ktorých bude periodická tlač vychádzať,

·        predpokladaný priemerný náklad, rozsah, formát a cena,

·        osobné údaje šéfredaktora a doklady o jeho štátnom  občianstve             a odbornej spôsobilosti; ak je vydavateľom  jednotlivec, nemusí určiť šéfredaktora. [1]

 

V roku 1990 registráciu v Slovenskej republike vykonával Odbor knižnej kultúry, tlače a informácií Ministerstva kultúry SR, neskôr Odbor pre tlač a masmédiá.  Registráciu regionálnych a miestnych periodík vykonávajú krajské a okresné úrady. Ich registračnú činnosť upracujú Smernice Ministerstva kultúry SR o registrácii periodickej tlače, platné od 1. septembra 1997.  Svoju platnosť registrácia stráca a oprávnenie vydávať periodickú tlač zaniká v prípade, ak sa vydávanie periodickej tlače vôbec nezačne do jedného roka po vykonanej registrácii, alebo ak sa preruší vydávanie novín na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov a časopisov na dobu dlhšiu ako 1 rok. V záujme prehľadu v tejto veci robí Ministerstvo kultúry SR každý rok na základe Ročného výkazu o periodickej tlači štatistiku.

 

Podstatné je, že podľa novely vydávanie a registrácia nie sú viazané na inštitúciu: noviny a časopisy môžu vydávať aj fyzické osoby, čiže občania. Tým sa zmenil princíp vydávania. Tlač sa opäť stala oblasťou súkromného podnikania. 

 

Nový tlačový zákon pripravovala federálna vláda v rokoch 1990-1992. Prvý návrh vyvolal veľmi negatívnu odozvu medzi novinármi a verejnosťou a stal sa predmetom ostrých polemík v parlamente. Výsledkom bolo, že vláda na jeseň 1992 stiahla návrh zákona z parlamentu.

 

1.2.3   Ekonomické podmienky

 

Ešte v roku 1989 neexistovali odvodové povinnosti voči štátu a značná časť titulov bola subvencovaná, resp. platila 45 percentná záporná daň z obratu.

 

Obrat nastal v roku 1990. Aj keď sa tlač v tomto roku ešte stále nezdaňovala, pre mnohé redakcie sa situácia stala kritickou. Zrušila sa záporná daň z obratu a cena novinového papiera vzrástla z pôvodných 5180 Kčs za tonu na 8700 Kčs/t. To však bol ešte iba začiatok.

 

1991 – výrazný rast nákladov a dane z obratu

 

Rok 1991 znamenal pre vydavateľov ďalšie zvýšenie nákladov takmer o 100%. Napríklad ceny novinového papiera od roku 1988 do januára 1991 narástli o 377 percent. Ceny polygrafických prác sa v roku 1990  zvýšili o 15% a v roku 1991 v

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Pozri: Úplné znenie tlačového zákona platné od 28. marca 1990. In: Otázky žurnalistiky, 34, 1991, č. 1, s. 19.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >