< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Ústavne zaručenou sa sloboda prejavu stala aktom Slovenskej národnej rady, ktorá 1. septembra 1992 prijala Ústavu Slovenskej republiky ako suverénneho, demokratického a právneho štátu. Ústava vstúpila do platnosti 1. januára 1993 súčasne so vznikom Slovenskej republiky. V súvislosti so slobodou prejavu a právom na informácie čl. 26 ústavy hovorí:

 

(1)    Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

 

(2)    Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v obore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

 

(3)    Cenzúra sa zakazuje.

 

(4)    Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide  o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

 

(5)    Štátne orgány a orgány územnej samosprávy majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon."

 

Mediálny (tlačový) zákon

 

Napriek tomu, že politická, ekonomická a spoločenská transformácia slovenskej spoločnosti prebieha už vyše šesť rokov, činnosť tlače upravuje ešte stále platný „zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch“ z roku 1966.[1] V marci 1990 bol tento zákon novelizovaný s tým, že bývalá federálna vláda urýchlene pripraví jeho nové znenie. Novelizáciou bola zrušená cenzúra a odstránená vedúca úloha komunistickej strany. Súkromné osoby získali právo vydávať tlač a podnikať vo sfére tlače. Ostatné ustanovenia zákona zostali nezmenené.

 

Novelizácia sa vôbec nedotkla rozhlasového a televízneho vysielania. Nová česko-slovenská vláda si udržala kontrolu nad rozhlasom a televíziou tvrdiac, že štátne rozhlasové a televízne organizácie ako dôležité prostriedky na uspokojovanie informačných potrieb krajiny a špecifické prvky národnej kultúry majú zostať zachované. V skutočnosti si federálna vláda potrebovala udržať federálne médiá ako výraz vlastnej suverenity.

 

Novela tzv. tlačového zákona  podstatne zjednodušila registráciu periodickej tlače tým, že vydavateľské oprávnenie vzniká automaticky. Budúci vydavateľ jednoducho oznámi svoj úmysel príslušnému orgánu štátnej správy. Musí pritom uviesť zákonom požadované údaje:

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Zákon č.  81/1966 Zb. o periodickej tlači  a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >