< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

základe zákona (STV a SRo) a ktoré bude môcť rada použiť pre držiteľov licencií. Aj tento zákon bol niekoľkokrát novelizovaný, najmä v súvislosti so snahou poslancov o vyčlenenie 2. televízneho okruhu pre vysielanie na základe licencie.

 

Do vývoja súkromného vysielania na Slovensku zásadne zasiahol aj zákon 270/1995 Zb. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Okrem iného totiž určil, že v prípade vysielania v inom ako štátnom jazyku (resp. v jazyku zrozumiteľnom z hľadiska zákona o štátnom jazyku t.j. v češtine - s výnimkou programov určených pre deti do 12 rokov) musí byť relácia vzápätí odvysielaná v rovnakom rozsahu i v štátnom jazyku. Toto ustanovenie prakticky znemožnilo dvojjazyčné vysielanie držiteľov licencie v národnostne zmiešaných územiach, pretože bolo programovo neúnosné. Pre veľkú časť obyvateľstva takýchto území sú zrozumiteľné obidva jazyky a pri "reprízach" program takejto stanice poslucháči opúšťali (do účinnosti jazykového zákona vysielali dvojjazyčne rádiá: LOCAL  FM, Komárno a STAR, Nové Zámky).

 

V rozvoji duálneho systému na Slovensku zohral negatívnu úlohu okrem neustáleho, pomerne nekoncepčného vývoja mediálnej legislatívy (motivovaného niekedy snahou o doriešenie otvorených problémov, inokedy účelovým presadzovaním politických zámerov) i syndróm nedodržiavania už existujúcich právnych a etických noriem, prípadne ich veľmi účelový výklad. Súkromné vysielanie bolo novým fenoménom a držitelia licencií - predovšetkým rozhlasových, pretože tí začali vstupovať do éteru (okrem rádia založeného v roku 1990 "novembrovou" generáciou študentov) už v decembri roku 1992 - začali narážať nielen na legislatívne "diery", ale i na nerozvinutý (a centralizovaný) reklamný priemysel a monopolné postavenie všetkých inštitúcií, s ktorými boli v záujme vysielania povinní uzatvárať zmluvy, či rokovať (autorské organizácie, telekomunikácie). Prerod STV a SRo na verejnoprávne inštitúcie bol (a je) zložitý. Okrem iného bol sprevádzaný i problémami spojenými s neochotným opúšťaním pozícií na reklamnom trhu. Zákon č. 468/91 Zb. sa síce pokúsil diferencovať súkromné a verejnoprávne médiá rozdielnym povoleným percentom reklamného času, prakticky však k žiadnemu obmedzeniu vysielania reklamy (aspoň v prvých rokoch určite) vo verejnoprávnych inštitúciách nedošlo. Povolené percento im stačilo na využitie svojho postavenia a  na stiahnutie veľkej časti reklamných rozpočtov k sebe, čím sa priestor pre začínajúce súkromné médiá zúžil na minimum. Hoci prijímané zákony aspoň hľadali rovnováhu duálneho systému, prax bola ešte komplikovanejšia. Nekorektné správanie sa Slovenského rozhlasu, ktorý ako jediný (dodnes) na Slovensku pokrýva celé jeho územie, t.j. ani jeden držiteľ licencie mu nemôže konkurovať, na dlhé roky zatlačilo do úzadia nielen súkromné rádiá, ale aj Radu SR PRTV, ktorá je zo zákona za dodržiavanie legislatívy v oblasti vysielanie zodpovedná - v oboch častiach duálneho vysielacieho systému. Smerom k súkromnému sektoru boli jej kompetencie vždy jednoznačné: Rada udeľuje a odníma licencie, rozhoduje o existencii - či neexistencii súkromných rozhlasových staníc. Voči verejnoprávnym inštitúciám uplatňovala Rada svoje kompetencie len ťažko - hlavne v období veľmi otvoreného politického zasahovania do vedenia STV a SRo.

 

1.1.4.2

Komerčné aktivity SRo zasahujúce do vývoja súkromného vysielania

 

Slovenský rozhlas (ešte ako súčasť ČSRo) podpísal 14. 12. 1990 "kooperačnú zmluvu" s rakúskou spoločnosťou Drehscheibe GmBH na vysielanie min.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >