< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

 

Rádio Devín

 

Stanica  Rádio Devín - rozhlas pre náročného - vychádza z kultúrnych a poznávacích potrieb poslucháčov. Od náročných dramatických diel, cez humor a satiru, analytickú publicistiku, mládežnícku publicistiku, vzdelávacie relácie pre deti i dospelých až po širokú paletu hudobných koncertov a relácií sa usiluje priniesť programy pre skupiny s vyhranenými záujmami. Spravodajstvo tvorí na Rádiu Devín 2%, publicistika 10%, vzdelávanie 3%, literárne relácie 12%, dramatická tvorba 3%. Hudobné a hudobno-slovné relácie tvoria 70% programu, čo zodpovedá aj odporúčanému pomeru slova a hudby.

Výrazný pokles sledovanosti tohto náročného rozhlasového programu poukazuje na zásadnú zmenu v správaní sa rozhlasového publika v posledných rokoch, keď nové médiá, nové informačné a komunikačné technológie, ale aj moderná zábavná elektronika zasahujú do tých najzákladnejších funkcií rozhlasu. Zdá sa, že význam slova a najmä dramatického a literárneho slova v rozhlase klesá. A v čase kvalitnej reprodukčnej techniky klesá aj jeho význam ako sprostredkovateľa vážnej hudby.

 

Rock FM Rádio

 

Rock FM Rádio je stanica, ktorá 24 hodín vysiela rockovú a populárnu hudbu, prerušovanú krátkymi spravodajskými reláciami. Prináša aj publicistiku orientovanú na voľný čas, módu, zábavu, motorizmus, šport a spoločenské kuriozity, ale aj relácie o podnikaní a vážnejších otázkach života mládeže.  Rock FM Rádio začalo vysielať pred desiatimi rokmi  4. 3. 1991. Formát stanice je 24-hodinový so zameraním na rekreačno-komerčný charakter. Program je určený predovšetkým mladej a strednej generácii poslucháčov. Kostru tvorí moderná populárna hudba v celej žánrovej šírke a krátke dynamické slovo. Celý program je vysielaný naživo doplnený moderátorským slovom, flešovými správami z tlačových agentúr (každú hodinu) a reklamou.

 

Rádio Regina

 

Stanica Rádio Regina prináša denne poslucháčom spravodajstvo a aktuálnu publicistiku z regionálnych zdrojov. Okrem toho sú v programe zastúpené aj umelecké programy, ktoré mapujú predovšetkým kultúrne aktivity a tvorbu, ktorá sa viaže na dané regióny. Program sa pripravuje v troch hlavných centrách, ktoré tvoria zároveň aj organizačnú autonómiu - v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Každé centrum vysiela podľa vlastnej programovej štruktúry vlastný program, pričom existujú časy, kedy sa všetky centrá spájajú a šíria spoločný program.

 

Najväčší programový rozsah má vysielanie z Košíc - denne od 6.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00.  Percentuálne rozdelenie slova hudby je 50% slova a 50% hudby.  Program je šírený hlavne  na stredných vlných. Pokrytie územia signálom programu Rádia Regina nie je úplné, čo ovplyvňuje aj celkovú počúvanosť programov (pohybuje sa okolo 5%).

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >