< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Veď vtedajšia „dvojka“ vykazovala skoro také isté hodnoty, aké v súčasnosti dosahuje kanál STV 1 – priemernú dennú sledovanosť 5% a podiel na trhu 14 - 16%.

 

 

VÝVOJ SLEDOVANOSTI STV1 A STV2 V ROKOCH 1993 - 1996

 

ROK

PROGRAM

SLEDOVANOSŤ 24 hod.

PODIEL NA TRHU

1993

STV1

20%

64%

 

STV2

5%

14%

1994

STV1

17%

67,1%

 

STV2

7%

15,9%

1995

STV1

15%

60,5%

 

STV2

6%

13,2%

1996

STV1

11%

  46,9%[1]

 

STV2

6%

16,3%

 

Zdroj: Denný kontinuálny výskum STV

 

Ak sa teda urobilo veľmi málo pre posilnenie identity a pozície STV navonok, postavme si otázku, čo sa urobilo vo vnútornom  prostredí organizácie?

 

1.1.2.2.2

Výzvy a prax

 

Za prvé štyri roky existencie samostatnej STV sa na jej čele vystriedalo 5 ústredných riaditeľov (ak nerátame šiesteho,  ktorý do jej chodu ani nezasiahol). V takejto situácii je veľmi ťažké sledovať a hodnotiť vývojovú kontinuitu, najmä ak STV – ako sme už povedali – ani jej jednotliví špičkoví manažéri nepredložili  verejnosti ucelenejšiu predstavu aspoň v horizonte 2-3 rokov.

 

Z dobovej dokumentácie i z praktických vnútropodnikových krokov  nevyplýva, že by si naplno uvedomovali kritickú, v mnohom  určujúcu fázu ponovembrového vývoja STV. Prejavila sa chronická "slovenská" choroba – každý nový manažér si považoval za povinnosť začínať z bodu blízkeho nule. Kým však stihol niečo ucelené – v programe, v ekonomike, vo výrobnom procese – uskutočniť, z funkcie odišiel.

 

Prax týchto rokov skôr pripomína filozofiu prežitia, ktorá nesvedčí o nejakej dlhodobejšej vývojovej koncepcii alebo aspoň jej vízii. Ak si na základe faktov, a nie vyhlásení postavíme otázku, čo bolo  charakteristickým znakom pre vnútorné aktivity Slovenskej televízie  v tomto štvorročnom období, odpoveď je jednoznačná: boli to  nekonečné štrukturálne a organizačné zmeny, sprevádzané množstvom  kompromisov a provizórií, rušením a potom znovuzriaďovaním útvarov  pod inými názvami, presunmi kompetencií a zodpovednosti,[2] personálnymi výmenami

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Na prudkom zlome sa už podpísal nástup TV Markíza koncom augusta 1996. Je zaujímavé, že STV2 si udržala svoju výkonnosť, ale len zásluhou športových prenosov z významných podujatí, ktoré sa v tomto roku konali.

 

[2]  Pozorný čitateľ si môže dať mnohé zmeny (najmä personálne) do súvislosti s politickými motívmi (napokon, to sa stáva aj vo  vyspelých demokraciách). Zmyslom tejto štúdie nie je však  mapovať prevládajúce politické prúdy, názory a tábory, prípadne vymenúvať ich osobné obete. Ide o viac, o procesy, ktoré sú pre vývoj organizácie rozhodujúce. Iba ak pochopíme, že funkčnosť, transparentnosť a kvalita sú oveľa dôležitejšími hybnými silami ako momentálne a meniace sa politické garnitúry (pretože o.i. kvalita v sebe implicitne zahŕňa aj programovú vyváženosť a  objektivitu), môžeme sa dopracovať k poznatkom, ktoré sú pre  budúcnosť STV ako verejnoprávnej televízie produktívne. O tom, že politika neprimerane zasahovala do života STV, niet pochýb.  Ale na druhej strane by sa dal uviesť rad príkladov, keď  personálne zmeny, vynútené neschopnosťou, predkladali dotknutí  pracovníci ako politicky motivované. Robiť arbitra v tomto smere by bolo veľmi zložité, subjektívne a v konečnom dôsledku málo  produktívne. Vnieslo by to ešte viac politiky do beztak prepolitizovanej STV – a práve o to nejde.

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >