< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

Sľubne sa ukazovali aj celkové ekonomické výsledky v rokoch  1990-1992. Príjmy z koncesionárskych poplatkov stúpli v priebehu  troch rokov dvojnásobne – z 377 mil. na 767 miliónov korún.

 

V roku 1992 sa po prvý raz dosiahol kladný hospodársky výsledok s prebytkom 24 mil. Aj skladba výnosov STV bola v európskych reláciách veľmi dobrá, keď verejné zdroje (koncesionárske poplatky) predstavovali až 72% celkových výnosov, reklama 22%, sponzoring 3,1% a vlastná komerčná činnosť vyše 1 percento.

 

Povzbudzujúce výsledky sa dosiahli aj v iných oblastiach. V priebehu troch rokov sa podarilo drasticky znížiť počet pracovníkov bývalej štátnej inštitúcie – z 3.540 v roku 1990 na  2.670 v roku 1992. V tempe zoštíhľovania sa STV dostala na druhé  miesto v Európe hneď po portugalskej RTP.

 

To všetko boli ukazovatele, ktoré nasvedčovali skôr tomu, že STV je životaschopnou organizáciou, ktorá aj v nových podmienkach  po rozdelení štátu bude schopná kvalitne si plniť svoje poslanie.

 

Napriek tomu nie je určite náhoda, že vo výročnej správe za rok 1992 hodnotí ekonomický i programový úsek STV tento vývoj veľmi  triezvo, pričom poukazujú na rad problémov, ktoré sa začínajú  kumulovať:

         v programovej oblasti sa prehlbuje nerovnováha medzi výrobne lacnými a náročnejšími reláciami; vážnym problémom je deficit relácií umeleckého zamerania;

         v ekonomickej oblasti začína mať vedenie STV problémy s finančnou disciplínou svojich partnerov: prísun prostriedkov, inkasovaných od koncesionárov, nie je plynulý; zaznieva požiadavka, aby "povinnosť bezodkladne odviesť vyinkasované finančné prostriedky  správcovi" bola zakotvená v zákone;

         problémy podobného rázu sa po prvý raz objavili aj s výlučným predajcom reklamného času STV, spoločnosťou IP Bratislava – ekonomické vedenie STV kritizuje, že IP neuhradila za rok 1992 Slovenskej televízii čiastku cca 75 mil. Kčs;

         divácky výskum signalizuje pokles sledovanosti (nepochybne súvisiaci s rastúcimi možnosťami príjmu zahraničnej ponuky), ale čo je vážnejšie, prejavil sa aj výraznejší pokles spokojnosti.

 

To všetko ale ešte neboli problémy, ktoré by sa nedali zvládnuť. Naopak, úspešná príprava samostatného vysielania STV na dvoch  kanáloch po rozdelení Česko-Slovenska dodávala vedeniu i politickým špičkám dostatok nie celkom odôvodneného optimizmu.

 

1.1.2.1.3

TA 3

 

Zaujímavou kapitolou ponovembrového vývoja bolo vysielanie kanála OK3, neskôr pretvoreného na TA3. Jeho história bola krátka, ale  zanechala stopu a stihla vniesť do audiovizuálneho priestoru nový  rozmer. I keď len kontúrovite, ale autenticky a kontinuálne sa na  tomto kanáli prezentoval svet za čerstvo zrúcanou železnou oponou, jeho televízna produkcia v rôznych podobách, jeho každodenný životný štýl a hodnoty – od spravodajstva cez publicistiku a dokumenty až po rôzne zábavné žánre. To všetko bolo dovtedy prístupné len úzkej vrstve jazykovo a technicky

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >