< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Po prvý raz boli tieto charakteristiky súhrnne sformulované v tzv. Bruselskom dokumente EBU, [1] na ktorý potom nadväzoval celý  rad rezolúcií a deklarácií na najvyšších úrovniach Rady Európy Európskej únie a ku ktorým sa postupne pridávala aj mladá  Slovenská republika.

 

Vyústením krízy verejnoprávnych televízií v Európe boli teda nové programové i ekonomické stratégie, jej obnovená identita a funkčnosť. V tomto procese si verejné televízie osvojili aj mnohé  prvky moderného manažmentu.

 

1.1.1.2

Slovenské "špecifiká"

 

Slovensko nemalo možnosť zažiť tieto polemiky tak povediac na vlastnej koži. Keď sa v bývalom spoločnom štáte otvoril pre ne priestor, boli už v podstate ukončené. Chýbala dôkladná sebareflexia a verejná diskusia, ktorou demokratická Európa prešla pred 10 - 15 rokmi. V podobnej situácii boli aj ostatné  tranzitívne štáty, keďže historicky prešli takmer rovnakým vývojom. Spôsob, ako sa s týmto hendikepom vyrovnávali, však už nebol rovnaký. Slovensko žiaľ nepatrí práve medzi žiarivé príklady a nie je ani veľký problém pomenovať, prečo.

 

Už sme spomenuli základnú axiómu o spätnej väzbe spoločenskej  klímy a médií, najmä verejnoprávnych. Chronické neduhy slovenského politického a spoločenského života sú notoricky známe. Nedostatok politickej kultúry, povyšovanie partikulárnych straníckych a ekonomických záujmov nad záujmy verejného blaha, animozita k iným názorom a neschopnosť konsenzu, klientelizmus – to všetko už presne definovali nezávislí ekonomickí a politickí analytici doma i v zahraničí. V oblasti médií k tomuto kontraproduktívnemu rámcu pribúdali ešte ďalšie špecifické deformácie:

 

         na Slovensku chýbalo – a do značnej miery dodnes chýba – všeobecné povedomie hodnoty verejnej služby v modernej spoločnosti; ide o poznanie, že určité druhy služieb zatiaľ komerčný sektor nevie plnohodnotne a všeobecne dostupným spôsobom nahradiť, pretože je primárne orientovaný na zisk, a nie na verejný záujem; pritom verejný záujem sa často mýlne interpretuje ako pozostatok štátneho dirigizmu;

         najmä spočiatku absentovalo vedomie, že oblasť vysielania je špecifickou aktivitou, na ktorú sa nemôžu mechanicky vzťahovať zákony trhu; komerčná televízna stanica nie je "iba" podnikom ako ktorýkoľvek iný výrobný podnik – pretože vysiela určité obsahy, zásadným spôsobom ovplyvňuje myslenie ľudí; snahou modernej spoločnosti je zabezpečiť súčasne so slobodou prejavu aj názorovú pluralitu, súťaž myšlienok – a používa na to rôzne regulatívy;

         architektúra vznikajúceho mediálneho systému sa nechápala dôsledne ako celok, ale v značnej miere ako dva protipóly, reprezentujúce dva odlišné politické režimy; existujúca televízia sa stále spájala s predstavou o "štátnom" vysielaní ako slúžke moci, i keď sa v nej vymenilo niekoľko nových garnitúr; tým sa  jej už od začiatku podstatne zužoval priestor pre skutočnú transformáciu na modernú verejnoprávnu televíziu európskeho typu.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Deklarácia „Verejnoprávne vysielanie – príležitosť pre Európu“, prijatá v Bruseli 30. 11.1993. Pozri v publikácii I. Králik: Televízia v Európe, Bratislava 1995, vydal Výskumný a informačný  servis STV.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >