< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

verejnoprávne televízie  tento rozdiel uvedomili – a pre spravodlivosť dodajme, že sa aj všeličomu od komerčných televízií naučili. Ale to boli otázky remesla, profesionality, teda prostriedkov, nie cieľa. Bodom, v ktorom sa začala vedomá diferenciácia, bol divák a jeho odlišné  chápanie: pre komerčný sektor to bol predovšetkým konzument,  resp. agregát konzumentov, ktorý fungoval na trhu ako tovar, produkt pre reklamných klientov. Verejný sektor si až v tomto  období začal jasne uvedomovať, že jeho chápanie diváka je iné. Až od tohto bodu sa začala formovať nová, tentoraz ťažko  spochybniteľná identita modernej verejnej služby, pre ktorú je divák predovšetkým občanom. Od tohto kľúčového rozdielu sa potom odvíjal niekoľkoročný proces novej sebadefinície verejnej  vysielacej služby v Európe, ale aj napríklad v Kanade, v Japonsku.

 

Ak bola určitý čas nahlodaná zmysluplnosť existencie verejných  elektronických médií, vznikla zákonite aj citlivá otázka ich  financovania. Načo má každý obyvateľ prispievať na financovanie  služby, ktorú využíva možno menej ako inú „bezplatnú“ (komerčnú) ponuku? Argumenty, že túto alternatívnu ponuku divák financuje nepriamo, prostredníctvom reklamy a v podstatne väčšom rozsahu,[1] boli odmietané pod heslom demokratickej „vôle väčšiny“ a „práva voľby“. Tu takisto vznikli vyhrotené diskusie. Právo voľby nik  nespochybňoval, ale trvalo istý čas, kým sa adekvátne dešifroval pojem „väčšiny“.[2]

 

A napokon tretia rovina krízy verejnoprávnej televízie sa týkala  jej fungovania. Bol to najmä príchod komerčnej televízie, ktorý vyvolal tlak na skostnatené praktiky verejného sektora. Do očí bil veľký nepomer v počtoch zamestnancov, v nákladoch na hodinu  výroby a vysielania, vo flexibilite organizačných štruktúr, v pružnom (i keď značne jednostrannom) vyhodnocovaní výkonnosti a úspešnosti relácií, štruktúrnych okien, blokov, v dôraze na  podnikovú klímu a identitu, atď.

 

V priebehu druhej polovice osemdesiatych rokov a začiatkom rokov deväťdesiatych verejnoprávne televízie aj v tomto smere podstúpili náročnú sebareflexiu. Keďže všetky vznikali a rozvíjali sa ako výrobné organizácie, radikálne zmeny v počte zamestnancov neboli možné – až na výnimky, napríklad v Portugalsku. Celkový trend „zoštíhľovania“ priniesol za minulé desaťročie v priemere len 3 - 4%-né redukcie. O to väčší dôraz sa začal klásť na kvalitu  služieb, ich rozmanitosť a viacrozmernosť, na kreativitu v pôvodnej tvorbe, vždy spojenú s rizikom, ktoré si komerčný vysielateľ  nemôže dovoliť, na služby menšinám, atď. – slovom na všetky tie  prvky, ktoré neboli hybným motorom vysielania orientovaného na zisk a ktoré zároveň jednoznačne zodpovedali verejnému záujmu.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >[1] Kanadský analytik Marc Raboy uvádza, že v roku 1993 každá americká domácnosť za svoju "bezplatnú" komerčnú televíziu zaplatila nepriamo 30 dolárov mesačne. Podľa analogických výpočtov Odboru mediálneho výskumu STV v r. 2000 zaplatila priemerná slovenská rodina iba za televíznu reklamu, zakalkulovanú v cene výrobkov, okolo 2000 korún ročne, teda vyše dvojnásobok objemu koncesionárskeho poplatku.

 

[2]   Práve tieto diskusie prispeli k tomu, že mnohé verejnoprávne televízie začali prioritne sledovať ukazovateľ „dosahu“ (reach),  a až sekundárne sledovanosť a podiely na trhu. Dosah je  ukazovateľ, ktorý najpresnejšie vyjadruje, či vysielanie „obsluhuje“ všetky vrstvy obyvateľstva, čo je jednou z hlavných úloh vysielania ako verejnej služby a prejavom jej demokratickej podstaty. Napr. v pravidelných odpočtoch BBC majú údaje o dosahu kľúčové miesto pri informáciách o dosiahnutom diváckom ohlase a sú jedným z hlavných argumentov preukazovania legitimity  korporácie.

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >