< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

1      Vývoj mediálneho prostredia

 

1.1           Elektronické médiá

 

1.1.1   Vývoj verejnoprávneho vysielania na Slovensku

 

Nejde o voľbu medzi štátnou reguláciou a kontrolou na jednej strane a minimálne  regulovanými trhovými mechanizmami na strane druhej. Ide o voľbu medzi politikou revitalizácie verejnoprávneho vysielacieho systému, relatívne nezávislého od štátu, a politikou, ktorá ho likviduje.

 

Graham Murdock

 

Európsky model vysielania sa počas svojej 80 ročnej histórie  sformoval tak, že práve jeho verejnoprávny pól (rozhlas a ešte  väčšmi televízia) zo všetkých médií najužšie súvisí so životom a stavom spoločnosti. Napriek proklamovanej nezávislosti platí tu  princíp vzájomnej závislosti. Nielen v rovine materiálnej (spôsob  a výška verejnéhoo financovania je vecou spoločenského konsenzu),  ale aj v tom zmysle, že verejná vysielacia služba priamo a  najkomplexnejšie reflektuje filozofiu spoločnosti, v ktorej  funguje: jej hodnotovú orientáciu, ciele, pravidlá, normy a  štandardy, ale i jej kolektívnu pamäť, tradície, vedomé i  podvedomé očakávania.

 

Táto všeobecná skúsenosť sa historicky rozvíjala v rôznych spoločenských podmienkach a v závislosti od stupňa demokratického  vývoja nadobúdala rôzne formy, ale stavala na spoločnom, verejne akceptovanom presvedčení, že verejnoprávne vysielanie môže byť  nástrojom spoločenského a kultúrneho rozvoja práve vďaka tomu, že  reflektuje a „obsluhuje“ všetky segmenty občianskej spoločnosti.

 

Ak táto axióma platí dnes napriek rozmanitosti vysielacích systémov v ktoromkoľvek európskom štáte, Slovensko je jej ukážkovým príkladom. Inými slovami: jedenásťročný vývoj Slovenskej televízie po páde železnej opony je priamym – i keď nie vždy časovo  simultánnym – odrazom vývoja spoločnosti od roku 1989.

 

Z vlastnej skúsenosti vieme, že ten vývoj bol oveľa ťažší, zložitejší, deformovanejší, ako sme si želali, alebo ako sa to  dalo očakávať. Dokonca i mnohých zahraničných analytikov, ktorí boli dobre informovaní o situácii, úrovni kultúry i televíznom potenciáli tranzitívnych krajín strednej Európy, zaskočili mnohé skutočnosti. Problém nie je ani v tom, nakoľko turbulentný  bol vývoj v prvých porevolučných rokoch, ale predovšetkým v tom,  aké ovocie tento vývoj prinášal a prináša.

 

1.1.1.1

Medzinárodný kontext

 

Keď sa postkomunistické štáty začiatkom deväťdedsiatych rokov púšťali tak  povediac „na zelenej lúke“ do budovania svojich systémov vysielania,  ktoré mali nahradiť monopol štátnej, stranícky prísne regulovanej televízie, mali k dispozícii cenné skúsenosti z demokratickej  Európy, ktorá práve prekonala prvú veľkú krízu verejnoprávneho  vysielania. Nástup komerčných televízií v osemdesiatych rokoch tu zmenil od základu (hádam okrem Veľkej Británie) situáciu v národných systémoch

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >