< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

3      Prehľad súvisiacej legislatívy

 

Listina základných ľudských práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.) a Ústava Slovenskej republiky garantujú  základné ľudské práva,  vrátane  práva na informácie  a práva na slobodné vyjadrovanie názorov a myšlienok, pričom tieto základné práva sa realizujú aj prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania.

 

Ústava  Slovenskej republiky  zakazuje cenzúru. Podľa  článku 26 ods. 4 Ústavy SR  možno slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie  obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochrany verejného zdravia a mravnosti.

 

Základným právnym predpisom pre oblasť tlačených médií je zákon č. 81/1966 Zb. periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol deväť krát novelizovaný, predovšetkým po roku 1989 zákonom 86/1990 Zb. z neho boli odstránené ustanovenia, ktoré zabezpečovali politickú reguláciu novín a novinárov v predrevolučnom období. Od polovice 90. rokov prebiehajú snahy o prijatie nového masmediálneho zákona, ktoré však do konca roku 2000 vyústili len v predloženie neúspešného poslaneckého návrhu zákona. Poslanci HZDS - Ivan Hudec, Dušan Jarjabek, Pavol Števček a Marta Podhradská spracovali a podali vo februári 2000 návrh, ktorý bol kompiláciou niektorých starších návrhov Slovenského syndikátu novinárov s predstavami poslancov HZDS. Až v ôsmich paragrafoch boli formulované ustanovenia o oprave, dodatočnom oznámení a práve na ospravedlnenie. Tým sa toto právo stalo skôr problematické ako vymáhateľné. Veľmi komplikovaná bola registrácia tlače, predkladatelia venovali veľkú pozornosť aj tým mediálnym deliktom - je ich viac ako 15 - ktoré sú už roky súčasťou trestného poriadku a ich existencia by bola v návrhu tlačového zákona jednoznačne duplicitná. Naopak, chýbali ustanovenia, ktoré majú uľahčiť získavanie informácií, chrániť slobodu novinárov a znemožňovať ich trestné stíhanie v prípadoch, keď publikujú informácie z verejných rokovaní. Napriek zjavným chybám prešiel poslanecký návrh zákona až do druhého čítania v NR SR - podporili ho aj niektorí poslanci SDĽ a SOP. Po kritike návrhu zákona zo strany Slovenského syndikátu novinárov, Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska a Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, poslanci ,,náhubkový'' návrh zákona stiahli.

 

Činnosť tlačených médií nie je, na rozdiel od médií elektronických, regulovaná žiadnym iným - na to zameraným - právnym predpisom (prirodzene, že vo svojej činnosti musia dodržiavať všetky ostatné zákona SR). Novinárska práca sa v zásade pohybuje na hranici zdanlivého rozporu medzi ústavnými právami, definovanými v úvode (právo na informáciu) a právom na ochranu osobnosti (§11 a nasledujúce Občianskeho zákonníka) v prípade fyzických osôb a ustanoveniami o poškodzovaní dobrej povesti právnickej osoby (§19 b Občianskeho zákonníka).

 

Právny rámec pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie”),  ktorý sa formoval postupne od roku 1991, tvorili k 31. 12. 2000 nasledovné základné zákony:

·        Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení novely zákona č. 147/2001 Z.z..

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >