< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

Vedenie SRo vtedy deklarovalo, že S3 sa stane integrálnou súčasťou programovej štruktúry, jeho "vysielanie bude orientované na mladú generáciu, vrátane tzv. „problémovej mládeže“, ktorej má toto médium pomáhať prekonávať nebezpečné úskalia života – nebezpečenstvo konzumácie drog a iných návykových látok, promiskuitu, homosexuálnu orientáciu, nebezpečenstvo nákazy AIDS, ale i inými venerologickými ochoreniami."

 

Rada SR PRTV však po roku vysielania konštatovala, že "monitorovaním vysielania ROCK FM Radia bolo zistené, že SRo v reálnom vysielaní nenapĺňa deklarovaný obsah a štruktúru vysielania ROCK FM. Vysielanie má typický komerčný charakter, ktorého štruktúru tvoria bleskové správy, počasie, informácie o dopravnej situácii, prúd populárnej hudby, informačné magazíny komerčného charakteru, kontaktné relácie s cenami a pozvánkami na rozličné podujatia, reklama. Slovenský rozhlas ako prevádzkovateľ zo zákona prevádzkuje vysielanie ROCK FM Rádia, ktoré je hybridnou formou vysielania, využívajúcou výhody oboch sektorov vysielania – verejnoprávneho a komerčného s príjmami za reklamu. Rada SR si uvedomuje, že problém ROCK FM Rádia je zložitý tak, ako bude zložité vyriešenie jeho postavenia v éteri. De jure je programovým okruhom SRo, de facto je komerčnou rozhlasovou stanicou. Pri riešení problematiky vysielania Rock FM Rádia bude potrebné prehodnotiť povolený rozsah vysielajúcich reklám na tomto okruhu."

 

Hoci spoločnosť vyvíjala stále väčší tlak na doriešenie tohto problému, Slovenský rozhlas reagoval po svojom - program S3 Rock FM od 1. apríla 1997 prenajal spoločnosti AXIS MEDIA, resp. podľa zmluvy si nechal 24 hodinový živý program vyrábať na kľúč. Zmluva bola utajená, chránená obchodným tajomstvom (hoci jednou zmluvnou stranou bola verejnoprávna inštitúcia). Tento krok nepobúril len tým, že bol ďalším arogantným porušením zákonov. Všetko nasvedčovalo tomu, že je návodom (či možno skôr skúšobným kameňom) pre vedenie Slovenskej televízie k presadeniu si svojho a následnému prenajatiu druhého vysielacieho okruhu. Akousi skúškou k obom týmto projektom bolo "prenajatie" ranného vysielanie STV1 spoločnosti Štúdio BETA.  Napriek rozhodnutiam Rady SR PRTV, uzneseniam Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru, právnym analýzam a tlaku verejnosti, vysielala na frekvenciách Rádia ROCK FM  spoločnosť AXIS MEDIA (z priestorov a zariadení Slovenského rozhlasu) až do 1. 9. 1998, kedy nadobudla platnosť výpoveď daná spoločnosti novým riaditeľom SRo Jaroslavom Rezníkom ml. Odvtedy je ROCK FM Rádio opäť súčasťou programovej štruktúry SRo ako jeho tretí programový okruh, i keď jeho programová skladba sa v zásade nezmenila.

 

1.1.4.3

Obdobné snahy Slovenskej televízie

 

Vývoj televízneho vysielania v SR bol a je poznačený obmedzenými možnosťami kmitočtového spektra pre terestriálne vysielanie. V podstate sú k dispozícii tri siete frekvencií, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska - tá tretia dokonca neúplne. Preto bol výber držiteľov licencií pre vysielanie na relevantných okruhoch (rovnako ako Slovenská televízia samotná) vždy pod silným politickým tlakom, ktorý často ovplyvňoval i samotnú legislatívu. V júli 1993 prijatý zákon č. 166/93 Zb. rozdelil druhú vysielaciu sieť medzi program STV2 a budúceho držiteľa licencie. Ten mal na základe rozhodnutia Rady SR PRTV vysielať v čase od 17.00 do 05.00, zvyšok času mal vypĺňať program STV2. Tento zákon okrem iného stanovil, že držiteľa licencie "s

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >