< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

 

1.1.3   Slovenský rozhlas v kontexte vývoja

 

Napriek konkurencii iných médií je počúvanie rozhlasu na Slovensku populárne ako nikdy predtým. Vybavenie domácností viacerými rozhlasovými prijímačmi sa stalo samozrejmosťou, na jedného obyvateľa pripadá v priemere 1.7 rozhlasového prijímača. Vyše 73 percent obyvateľov počúva  rozhlas každý deň a ďalších 20 percent  prinajmenej niekoľkokrát týždenne.

 

Od roku 1991, kedy bolo povolené súkromné podnikanie v oblasti rozhlasového vysielania, počet rozhlasových staníc so širokou programovou ponukou výrazne narástol. Dnes okrem staníc verejnoprávneho Slovenského rozhlasu (Slovensko 1, Rádio Devín, Rock FM Rádio, Rádio Regina) ponúka poslucháčom svoj program 25 súkromných, prevažne regionálnych a lokálnych rozhlasových staníc.

 

Aj keď má rozhlas pred televíziou značný predstih v budovaní duálneho systému, štruktúra rozhlasového trhu je ešte stále veľmi nevyvážená. Slovenský rozhlas už síce nemá monopolné postavenie, ale vzhľadom na technické (počet vysielacích frekvencií, výkon vysielačov, zabezpečenie územia signálom), a tým aj ekonomické podmienky (okrem koncesionárskych poplatkov a štátnych dotácií aj možnosť príjmov z reklamy), iba veľmi pomaly stráca svoje dominantné postavenie.

 

Špecifické podmienky rozvoja rozhlasového trhu sú dané viacerými skutočnosťami:

 

a)     Podnikanie v oblasti rozhlasového vysielania podlieha povoľovaciemu konaniu, preto licenčná politika je významných nástrojom regulácie rozhlasového trhu.

 

b)     Súkromné podnikanie v oblasti rozhlasového vysielania začínalo v podmienkach vysielacieho monopolu štátneho (neskôr verejnoprávneho) rozhlasu.

 

c)      Napriek tomu, že existencia duálneho systému je zabezpečená zákonom, reálny stav nevytvára rovnocenné podmienky vysielania, a teda ani rovnaké konkurenčné podmienky pre jednotlivých vysielateľov. To znamená, že v súčasnosti možno iba ťažko hovoriť o voľnom rozhlasovom trhu a o skutočnom duálnom systéme rozhlasového vysielania možno iba s veľkými výhradami.

 

Rozhlasový trh na Slovensku sa drobí. Súkromných rozhlasových staníc pribúda a trhové  podiely sa zmenšujú – pre všetkých. Verejnoprávny Slovenský rozhlas, ktorý si dlhé roky udržiaval svoje dominantné postavenie najmä vďaka tomu, že jeho technický (pokrytie územia, sila vysielačov, technická vybavenosť štúdií a pod.), ekonomický (koncesionárske poplatky, štátne dotácie), personálny (početné školené štáby) a psychologicko-sociologický (návyk najmä staršieho obyvateľstva) náskok voči novovznikajúcim súkromným rádiám bol príliš veľký, v poslednom období výraznejšie stráca publikum a jeho náskok oproti konkurentom sa zmenšuje. Avšak na rozdiel od minulosti, keď sa zdalo, že najprv Fun Rádio, potom Rádio Twist a nakoniec Rádio Koliba sa môžu vyprofilovať na vážnych konkurentov Slovenského rozhlasu, žiaden vážny konkurent sa v poslednom období nečrtá.  Poslucháčov Slovenského rozhlasu si postupne „rozoberajú“ viaceré súkromné regionálne a lokálne rozhlasové stanice.

 

 

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >