< predchádzajúca strana - ďalšia strana >

(Viď Prílohy - vývoj TV reklamného koláča na Slovensku a výnosov  STV)

 

Tieto tri faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v mimoriadne zlej ekonomickej situácii STV, majú svoje korene v rokoch 1996 - 8. Boli kombináciou povrchných politických rozhodnutí i chýb samotnej STV. Situácia sa však zásadným spôsobom nezmenila ani  neskôr: príjmy STV za roky 1998 - 2000 zostali prakticky nezmenené,  keď klesli z 1.613 mil. na 1.610 mil. Sk. A za celé obdobie 5 rokov (1996 - 2000) stúpli výnosy verejnoprávnej televízie len o 3  percentá - čo je priemerný rast, ktorý dosahujú európske verejnoprávne televízie za rok.

 

Okrem týchto "subjektívnych" príčin však existuje celý rad objektívnych činiteľov, ktoré prehlbujú negatívne dopady na  ekonomiku STV. Jedným z nich je prudký rast svetových cien v oblasti elektronických médií. Týka sa to nielen technológií, ale rovnako aj vysielacích  práv - na filmy, a najmä na športové prenosy, ktoré Slovenská  televízia je povinná zo zákona sprístupniť verejnosti. Jeden príklad za všetky: práva za prenosy z futbalových majstrovstiev  sveta vzrástli v priebehu ostatných 4 rokov 10 násobne... Výhody  spolupráce v rámci EBU len čiastočne kompenzujú tieto enormne  rastúce náklady, s ktorými sa dnes už ťažko vyrovnávajú aj oveľa  bohatšie televízie.

 

Medzi faktormi, ktoré ochromujú ekonomiku STV, treba však spomenúť  aj samotné vnútorné prostredie: dlhoročná kríza, permanentné zmeny, nedôslednosti v riadení i v kontrolných procesoch sa nemohli neodraziť aj na morálke a pracovnej etike zamestnancov. Tá má takisto priamy vplyv aj na ekonomickú výkonnosť a efektivitu.

 

Takto vzniká bludný kruh: kríza etická prehlbuje krízu ekonomickú  a naopak. Nájsť východisko z tejto situácie a za súčasnej legislatívy nebude ľahké, ako sa to pokúsime načrtnúť v záverečnej  časti tejto kapitoly.

 

1.1.2.3.4

Divácky výskum - zahodená šanca

 

Vznik televízneho trhu je vždy sprevádzaný aj zvýšeným záujmom o  výstupy diváckeho výskumu. Každý fungujúci trh je vlastne konkurenčnou súťažou o zákazníka - a nie je tomu inak ani v mediálnmom prostredí. Hoci verejný a komerčný televízny sektor vnímajú diváka odlišne a rozdielne sú aj mechanizmy ich  financovania, jedna i druhá aktivita stráca zmysel, ak nezíska  dostatok zákazníkov a neoslovuje potrebné cieľové skupiny. Mať k  dispozícii čo najpresnejšie údaje o divákoch je preto existenčným  záujmom každej televíznej stanice nezávisle od jej typu. Druhým  vitálnym záujmom každej stanice je, aby trh údaje o divákoch akceptoval. To sa dá najlepšie docieliť tak, keď na základe  konsenzu vznikne jednotná metodika a spoločná báza primárnych údajov, ktorá má jednoznačnú vypovedaciu hodnotu a nedá sa  spochybniť. Táto jednotná mena je o.i. mimoriadne dôležitá pre  reklamný priemysel.

 

Pri nástupe TV Markíza vznikla jedinečná šanca vytvoriť na Slovensku spoločnú základňu pre sledovanie diváckeho trhu. Odborné pracoviská verejných vysielateľov skúmajú divákov v podstatne širšom zábere (čo je dané hodnotovou orientáciou a povinnosťami zo zákona), ale medzi nimi a komerčným výskumom je celý rad styčných bodov. Týkajú sa najmä sledovanosti (rating), podielov na trhu (share),

< predchádzajúca strana - ďalšia strana >