< predchádzajúca strana

5      Edičná poznámka

 

K „normálnemu“ fungovaniu médií, tak printových či elektronických, ako aj celého „mediálneho trhu“, patrí primeraná teoretická reflexia, vedenie prehľadov, štatistík, priebežná sumarizácia a vyhodnocovanie jednotlivých „cyklov“ vývinu. Žiaľ, v tomto smere je situácia na Slovensku „komplikovaná“. Pokúsili sme sa preto zostaviť túto publikáciu, ktorá v základných črtách mapuje doterajší vývoj v oblasti médií v rokoch 1990 - 2000, tak aby vytvorila základ pre pravidelnú publikáciu Mediálnej ročenky.

 

Princípom „nultého“ vydania Mediálnej ročenky je zozbieranie a spracovanie dostupných materiálov vypovedajúcich o vývine jednotlivých segmentov mediálneho trhu na Slovensku za prvé desaťročie ponovembrového vývoja. Ambíciou bolo zachytiť fakty ktoré časom – súc „nezachytené“ – upadnú do zabudnutia, alebo sa relativizuje ich faktická podstata či dobová interpretácia.

 

Pre publikovanie sme zvolili „živý“ formát prístupný recipientom na internetovej sieti a CD-ROM, ktorý bude permanentne aktualizovaný. Jednotlivé texty obsiahnuté v nultom vydaní Mediálnej ročenky prekonávajú aj v tomto čase ďalšie „zdokonaľovanie“, rovnako sa obohacujú faktograficé prílohy – a tak po vydaní 0.1 budú nasledovať ďalšie až po štádium doplnenia o nový, samostatný blok venovaný roku 2001 v slovenskej mediálnej sfére (označený ako 1.1), ktorý bude zase priebežne dopracúvaný a „zdokonaľovaný“.

 

Na ročenke spolupracoval kolektív autorov zostavený editormi. Štruktúra v svojej „heterogénnosti“ reflektuje nielen rozdielny „autorský“ prístup, ale predovšetkým disponibilitu jednotlivých faktických údajov, ako aj stav „rozpracovanosti“ jednotlivých tém autormi ale aj expertami a „odbornou verejnosťou“ na Slovensku.

 

Formát „pravidelných“ ročných prehľadov vychádza z aktuálnych možností spracovania dostupných údajov a bude predstavovať na rozdiel od „nultého“   vydania štandardizovanú publikáciu, na ktorej vo veľkej miere – okrem odborníkov –  participujú i relevantné inštitúcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< predchádzajúca strana